Bijlage bij de beschrijving
van het systeem
JUMBOKlik hier voor JUMBO

*------------------------------------------------------------------------------------------------
*
*    Deze lijst bevat de door JUMBO gebruikte koderingen voor
*    alle afzonderlijke posten in de financiele administratie.
*    Als koderingen van individuele posten zijn alleen kodes
*    van drie letters te gebruiken (de basiskodes).
*    Een basiskode is een kode die geen andere subkodes meer
*    onder zich heeft.
*
*    Deze lijst bevat ook koderingen voor supercategorieen.
*    Een supercategorie is een hogere verzameling waartoe een
*    lagere kode (eventueel zelf geen basiskode) behoort.
*
*    Deze lijst wordt door JUMBO gelezen en gebruikt als instructie.
*    Daarom gelden er strikte regels:
*
*    1. Een kode mag nooit langer zijn dan zes letters.
*    2. Een supercategorie-kode wordt gekenmerkt door een opsomming
*      van de ervan afhankelijke kodes. Deze opsomming staat tussen
*      haakjes en volgt onmiddellijk achter de kode.
*    3. De haakjes moeten los staan van de contekst.
*    4. Een supercategorie-kode moet vooraf gaan aan alle erbij
*      gedefinieerde afhankelijke kodes.
*    5. Een supercategorie-kode moet langer zijn dan drie letters.
*    6. Een van een supercategorie afhankelijke kode kan zelf weer
*      een supercategorie-kode zijn.
*    7. Een basiscategorie heeft geen lijst tussen haakjes, maar
*      bevat een kode van drie letters.
*    8. Een basiscategorie-kode mag niet gevormd zijn uit drie
*      aaneengesloten letters van enige supercategorie.
*      Dus: van geen enkele supercategorie! (Als de basiscategorie
*      geschoven wordt langs alle namen van alle categorieen mag
*      hij met niets anders overeenkomen dan met zichzelf.)
*    9. Achter het sluithaakje (bij een supercategorie) of direct
*      achter de kode (bij een basiscategorie) volgt de omschrijving
*      van de kode.
*      (Die omschrijving verschijnt altijd op het scherm als
*      de beheerder de kodes spoelt).
*    10. De lijst van prijzen en diensten moet gebruik maken van de
*      hier gedefinieerde basiskodes (basiscategorieen).
*
*    Een regel van dit bestand met in de eerste positie een * wordt
*    door JUMBO overgeslagen.
*
*    Wijziging van deze lijst verandert de werkwijze van JUMBO.
*
*    Een basiskode mag afhankelijk zijn van meer dan een superkode.
*    B.v. MAB (onder Matr Materialen en onder BEELD Beeldhouwen).
*    De ordening van de kodes kan ervoor zorgen dat de posten bij
*    een algemene telling toch maar een keer geteld worden.
*
*    Alle geldbewegingen komen slechts 1 keer voor in het JUMBO-
*    archief.
*    Een geldbeweging is:
*       - er komt een met munten en / of papiergeld aangereikt
*        bedrag in de kas Olifant op Priemstraat 57
*       - er gaat een met munten en / of papiergeld aangereikt
*        bedrag uit de kas Olifant op Priemstraat 57
*       - er heeft een mutatie plaats op de bank
*        (uitschrijven of ontvangen van een cheque geldt
*        ook als mutatie op de bank).
*
*    Hierin is opgesloten dat een overbrenging van kas naar bank
*    of omgekeerd wordt vastgelegd in twee geldbewegingen.
*
*    JUMBO kent bij de administratie van de bank niet het onderscheid
*    betaald of schuldig, tegoed of ontvangen. De gegevens van JUMBO
*    kloppen met die van de bank wanneer er geen betalingen onderweg
*    zijn.
*
*    WAARSCHUWING: posten met een ongeldige kode worden onder JUMBO
*    nergens meegeteld.
*
*    J.v.B. 23 januari 1994.
*--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lasten ( BTW Invt HuisV Person KleinK DiverK OnderI Inkoop ) Alle lasten Olifant
*
BTW   Betaalde BTW
Invt  ( IVC IVG IVB IVL IVA ) Inventaris
IVC   Inventaris Computerruimte
IVG   Inventaris Grafiek
IVL   Inventaris Lijstenmakerij
IVB   Inventaris Beeldhouwen
IVA   Inventaris Algemeen
*
OnderI ( OIG OIB OIL OIC APP ) Onderhoud inventaris - Apparatuur
OIG   Onderhoud inventaris Grafiek
OIB   Onderhoud inventaris Beeldhouwen
OIL   Onderhoud inventaris Lijstenmakerij
OIC   Onderhoud inventaris Computerruimte
APP   Aanschaf apparatuur
*
Person ( Salar ZIE AAD REI PER ) Personeelskosten
Salar  ( SAL SOC LNH ) Salarissen
SAL * Salaris Beheerder Beheerder-assistent
SOC * Sociale Lasten
LNH * Loonheffing
ZIE   Uitkering Ziekengeld
AAD   Administratie- en Advieskosten
REI   Reis- en Verblijfkosten
PER   Overige Personeelskosten
*
HuisV ( HUU FIS WGEL SCH HUI ) Huisvesting
HUU   Huur Gebouwen Priemstraat
FIS   Belastingen Onroerend Goed
WGEL  ( WAT GAS ELE ) Water Gas Electra
WAT   Water
GAS   Gas
ELE   Electra
SCH   Schoonmaakkosten
HUI   Anderen Huisvestingskosten - Onderhoud
*
KleinK ( BUR BIJ ABB POVR TEL OKA BES HHO DIV ) Kleine kosten
BUR   Burokosten
BIJ   Bijdragen en Contributies
ABB   Abbonnementen en Documentatie
POVR  ( POR VRA ) Porti en Vracht
POR   Porti
VRA   Vracht
TEL   Telefoonkosten
OKA   Onderhoud kantoorinventaris
BES   Bestuurs- en Representatiekosten
HHO   Huishoudelijke uitgaven
DIV * Diverse kosten
*
DiverK ( REP KPB ASS DivK ) Diverse kosten
REP   Reparatie en Onderhoud
KPB   Kosten Postbank
ASS   Assurantie-premie
DivK  Diverse algemene kosten
*
Inkoop ( MAG MAB MAL MAC ) Inkoop materialen voor ateliers
MAG   Inkoop materialen Grafiek
MAB   Inkoop materialen Beeldhouwen
MAL   Inkoop materialen Lijstenmakerij
MAC   Inkoop materialen Computerruimte
*
Baten * ( BTW Entree DrukG AnOpb Matr STOOK Cursus KleinB SUBSID ) Alle Baten Olifant
*
BTW   Ontvangen BTW
Entree ( ENL ENG ENC ENB ) Entreegelden
DrukG  ( DRG DRC )     Opbrengst Drukken gebruikers
Matr  ( MAG MAC MAL MAB ) Opbrengst Materialen
STOOK  ( STB SMB LAB )   Stoken Smelten en Lassen
AnOpb  ( OBL OBG OBC OBB ) Andere opbrengsten Ateliers
*
LIJST  ( MAL ENL OBL CUL )  Lijstenmakerij
MAL * Materiaal Lijstenmakerij
ENL * Entree Lijstenmakerij
OBL   Andere opbrengsten Lijstenmakerij
*
GRAFI  ( ENG DRG MAG OBG CUG ) Grafiek
ENG * Entreegelden Grafiek
DRG   Drukkosten  Grafiek
MAG * Materialen  Grafiek
OBG   Andere opbrengsten Grafiek
*
COMPU  ( ENC DRC MAC OBC CUC ) Computerruimte
ENC * Entreegelden Computerruimte
DRC   Drukkosten  Computerruimte
MAC * Materialen  Computerruimte
OBC   Andere opbrengsten Computerruimte
*
BEELD  ( ENB MAB LAB STB SMB OBB CUB ) Beeldhouwen
ENB * Entreegelden Beeldhouwen
MAB * Materialen  Beeldhouwen
LAB   Laskosten  Beeldhouwen
STB * Stookkosten Beeldhouwen
SMB * Smeltkosten Beeldhouwen
OBB   Andere opbrengsten Beeldhouwen
*
KleinB ( TEL HHO REN DIV ) Diverse kleine posten - Baten
TEL   Telefoon
HHO   Koffie Thee
REN   Interest Postbank
DIV * Diverse Baten
*
Cursus ( CUG CUB CUL CUC ) Cursussen
CUG   Cursus Grafiek
CUB   Cursus Beeldhouwen
CUC   Cursus Computergebruik
CUL   Cursus Lijstenmakerij
*
SUBSID ( SUN SUP SUO ) Diverse subsidies - ook Retour
SUN   Subsidie Gemeente Nijmegen
SUP   Subsidie Provincie Gelderland
SUO   Overige Subsidie
*
KRP   Kruisposten
*-----------------------------------------------------------

Deze lijst vormt de inhoud van kodering.oli.
Sommige van de kodes zijn gekoppeld aan eenheden van gebruik, die
voor de diensten aan gebruikers gedefinieerd zijn (mab voor Brons/kg,
Gips/zak, Gietwas/kg etc.) en voorkomen in het basisbestand materies.bin.
Andere zijn uitsluitend bruikbaar voor zgn. bank--posten en voor de
salaris--administratie.

Het bestand kodering.oli definieert een structuur over de
kodes. Dat is in de tekst van het bestand zelf, zoals hierboven
afgedrukt, ook beschreven. Dit bestand is in de letterlijke en
technische zin een reeks van instructies voor JUMBO.
Wijzigingen in de structuur drukken zich uit in alle berekeningen van totalen.
Het kan ook zijn: in rampzalige fouten, nl.wanneer de definities niet strikt
volgens de regels gegeven zijn.

Niet goed overzienbaar is wat de gevolgen zouden zijn wanneer een
te grote reeks van kodes afhankelijk is van één supercategorie.
JUMBO maakt een lijst van alle basiscategorieën
van de gevraagde supercategorie en kan hiermee een lijst krijgen die
zijn eigen mogelijkheden te buiten gaat. Ontstaan er moeilijkheden,
probeer de oplossing te vinden met veranderingen in kodering.oli.

Sommige van de basiskodes uit bovenstaande lijst (aangekruist met *) liggen al
vast in de programma--code van JUMBO
en zijn daardoor noodlottigerwijze onvervangbaar geworden. Die mogen dus nooit
ende nimmer veranderd worden. Quod datum fatum.Terug naar boven

Klik hier voor JUMBO