Brief Nr 10 De Veldtochten in het oosten

N 69 LANGEMARK

A Monsieur fransoi bossemare a boesinge Arondissement d' jpres Departement de la Lijs

mittelezback1 den 9 meij 1806

Beminden vader ende lieve Moeder

Naer ul van herten gegroet te hebben en gewenscht te Eenen saligen hoogtijdt van sinxen2 laet ik ul weten den staedt van mijne gesontheijdt jk en hebbe UL: geen ander nieuwigheden te schrijven Als dat wij jn het landt van angspach3 sijn die toebehoorende is aen den coning van beijren tsedert den strijdt heeft toebehooren geweest aen den coning van pruijssen en wij sijn hier om het selve te bewaeren4 tot dat den coning van beijren volck gevraegt heeft om ons te koomen afLossen en wij en hooren Anders niet spreken als dat wij den strijdt op Een nieuw gaen hebben met den ruijssen en den turek en denemarke en sweede en jngelandt en wij hebben den keijser den pruijssen en beijren met ons om ons te helpen jn het gadt5 (?) hierom bidde ik ul lieve houders van voor mij te bijdden en jk bidde ul van mij op te senden het gonne gij best kont6 en jk begeire te weten wat Er nieuws is jn vlaenderen hier mede UL; antwoorde verwachtende blijve met Recspect De bruijne par ordre7 ul ootmoedigen soon en Dienaer

joannes faceel

Mijn adresse is jn het 45 Regiment 3 batalion 5 compaingnie jn Angspach

en jk begeire de complementen gedaen te hebben aen huijge bij de boesing brugge van sijnen soon die in de 4 compaingnie is van het 3 batalion

fransis bossemaere jk en kan niet laeten van UL; mijne complementen te doen en jk begei8 ul desen brief te willen bestellen aen mijn vader joannes faseel tot Langemark

Aantekeningen


Vergelijk brief 16 van dezelfde schrijver. 1 Mittel-Eschenbach. 2 Pinksteren. 3 Ansbach. 4 Bewaken. 5 Misschien: en het gaat. 6 Wat gij het best kunt (opzenden). 7 In opdracht. De Bruine schrijft in opdracht van Faceel. 8 Begeer.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel