Brief Nr 100 Her en der in Frankrijk

N 76 GELUVELD

a monsijeur p J plancquel tot gheluvelt conton diper departement de la lijs sijto sijto

Antwerpen Desen achtienden der maend junij 1807

Zeer lieven vader ende moeder

ick vraeg ul: de benedictie1 susters en broeder vrienden ende kennessen ick laet u:l: weten als dat ick geheel gesont ben genesen, verhopende dat mijn brief u:l: allegader in volle ge(son)teijd sal vijnden den zeneral2 is tot antwerpen als gi wijlt gi sout konen keinijaert (?) te voet vallen om dat hij den mennster3 van ijper4 sout doen schrijven tot den seneral het sout mogelicks nog helpen k en mag niet metsen5 sij gaen het met den eersten6 altemael staeken vader ick versoeke u:l: dat gi mij twee kroonen sout senden omdeswijl7 soo ick nu niet mij kleeren en koop die k noodig hebbe soo gaet mij gelt weg gaen en den wijnter aen komen

Jck ben dog geheel verwondert om dat gi soo vele gelt weder om gedragen8 hebt daerom do(e)t maer Dat gi gaeijren doet sent mij gelt of en sent geen ken gaen mij brieven niet aen den seneral niet geven want sij moeten kragteger sijn

Seer bemijnden vader ende moeder vriender allegader V:L: moetwijllegen9 dienaen ende soon

pieter Joannus plancguel

adres tot antwerpen aen p J p in de eerste compannie der pioniers mijlitaere departement dedinet10 a anvers

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 156, 241, 252 en 257 van dezelfde schrijver. 1 Zegen. 2 Generaal. 3 Minister, bedienaar van een hoog overheidsambt. 4 Ieper. 5 Metselen. 6 Met den eersten: zeer spoedig. 7 Omdieswil: hierom. 8 Weer mee teruggenomen hebt naar huis. 9 Bedoelt: dienstwillig. 10 Des Deux-Nèthes, Van de twee Netes.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel