Brief Nr 102 Her en der in Frankrijk

N 84 LENDELEDE

A Monseur mr jeaques vanbalberghe maitre tailleur1 a Lendelaide dans la rue de Moulin depmt de la Lijs *** arrondissement de Courtrai2 A Lendelaide

Metz Le 29 Juillet 1807

Beminden Vader En Moeder

Jk had ul van over Lang Geschreven maer den tijd heeft mij gansch ontbroken, want sedert uwen Lesten brief heb ik nog bina Geen rust gehad, ik Ben altijd met onzen general op de reijs geweest naer De een en de ander stad, of met hem (?) op wandelijng3 buijten stad met mijne Camaden4, De oorzaek dat ik zoo dikwiels in ordonnentie5 moet gaen als mede mijn Cammaden is: Dat er van alle de troupen Die in metz zijn geen ander Cavallerie en is als ons regiment En dat wij heden niet veel volk en zijn, mar alle de Canonnieren van 't jaer 1808 zijn vertrokken met een deel andere, naer de frontieren6 van spagnien toe, onder welke petrus van daele ook is, zoo dat er geen vlamijngen tegenwoordig in ons regiment hier en zijn,

ik en kan (niet) laeten te schrijven De vreugd die ik heb van nog altijd mijne Gezondheijd bloeijezaem7 te zien, Jk bid uE mij te laeten weten den staet der gezondheijd van het gansch huisgezin, en wat voor fieber8 (?) dat het is van mijne Broeder Den welken zig ziek bevind,

ook zult gij mij Laeten weten men9 wie Dat mijnen broeder Emmanuel zig in Dienst bevind, het Doet mijne pijn aen Dat hij Door middel van dinc, (?) zijn ambagt moet Laeten vaeren,

Jk ben in groote hope van den naeste zomer met een verlof naer huis te konnen komen, bij middel: als mij de somme vant *** van angagement zal op ge*** zijn wat geld aen m(ajor) van ons regiment aan te bieden, om te beter aen mijn oogwit te gaen konnen geraeken, Jndien ul in mijne meeninge toestemt10,

ondertusschen gaen ik mijnen brief eindigen met ul te wenschen alle heil en welvaert, en op hope te leven van mijne nog weder te zien, waer mede ik blijve uwen toegengen11 zoon,

J vanbalberghe

Ma Chere Cousine je vous prie D' avoir La Bonte de dire a mon pere qu' il franchit mes Lettres, car pour un militaire, Ca ne Lui Coutera que 15 Centimes, et vous metterez aussi mon adres (a) la maniere suivante A Jean vanbalberghe canonnier au 6eme regiment corps imperial D' artillerie a cheval en Garnison A Metz Departement De la (moselle) A Metz12

Aantekeningen


1 Meester kleermaker. 2 Kortrijk. 3 Wellicht zoektocht; vgl. noot 5. 4 Kameraden. 5 Ordonnantie; erop uit moet gaan voor het treffen van regelingen, wellicht voor inkwartiering. 6 Grenzen. 7 In bloei. 8 Koorts. 9 Met. 10 Hij is van plan zijn verlof te kopen met steekpenningen aan de majoor. 11 Toegenegen. 12 "Mijn lieve nicht, Ik verzoek U de goedheid te hebben om tegen mijn vader te zeggen, dat hij de brieven aan mij moet frankeren. Dat kost hem maar 15 centiem en U moet ook mijn adres schrijven op de volgende manier (...)" enzovoort.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel