Brief Nr 103 Her en der in Frankrijk

N 42 PITTEM

A Monsieur francois vandaelle demeurant a pitthem arondissement de Bruge, depaertement de La Lijs a fland(re) sitot sitot

a simmalo1 den 11 desembre 1807

beminden vader ende moeder

ik laet uli weeten den staet van mijne gezondtheid en ik versoeke u om te weeten als2 gij oeck noog in voelle gezondtheid zijn en mijne vrenden daer mede gaende3 ik en paitrus van tornoud heft nu al twee brieven geschreven terwel dat wij op het schip gewest hebben en ik schrive nog eens om maere4 were te hein5 (?) maer ik versoeke om te weeten als2 minen broeder haest moet loten want in vrankereik veragens6 de rijkessisie7 van 16 tot 18 jaer waer over ik zeer droovig ben dat ik de maere niet en weete om een serteficat of te zenden en oek dat wij hooren dat het geel sligt gaet met de jongtheid8 want als den wint goet is wij gaen vertrekken ende meste aprentie9 en gaen ik geen s(e)rtevicat meer konnen af zenden en daerom zo haest10 als gij den brief ontfangt schreft zitoo weederom want is het einigsins moogelik van nog een af te zenden ik zal het doen maer zoo haest als ik den brief ontfangen hebbe zal ik een were11 schriven want dat gij geen wederom en kreege thies12 dat wij vertrokken zin en ik versoeke oek om te weeten hoo dat het nog al gaet met antonius garsonts wae meed ik blive met vele eerbied
peetrus van tornoet versoekt ook omdat de gij de coplementen zoude doen aen zijn houders13 zoo dat gij den brif ontfangen heft zonder voeste14 en oek dat zij ock moeten een brif schriven en schriven als2 gij nog in goede gezontheijt zijt en de giele vamijlie15 want ik ben verwondert als gij mij den lasten brief geschreven heft dat gij nijet (e)n schrieft als2 gij gezond of ziek zijt het twelke ik nu geeren zout we(e)ten en het addres dat ik hier schrive moet gij an zeggen
joannes van daele soldaet a 15 resemant De liene16 4 battellon 4 companie a bort de La frega** hetalant a St malo de partement De vilaine17

Aantekeningen


De brief wordt genoemd door V. Arickx, 2-9-1967; zie de Inleiding. 1 St. Malo. 2 Of. 3 En mijn vrienden erbij. 4 Bericht. 5 Hebben. 6 Vragen ze. 7 Requisitie, lichting. 8 Jongelui. 9 Apparentie, waarschijnlijkheid; allerwaarschijnlijkst zal ik geen certificaat meer kunnen sturen. 10 Zodra. 11 Terug. 12 Het is, het komt. 13 Ouders. 14 Zouder fout, beslist. 15 Hele familie. 16 De ligne. 17 "Aan boord van het fregat Hetalant in St. Malo, departement van de Vilaine."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel