Brief Nr 107 Her en der in Frankrijk

H 115 KORTEMARK

a monsuer joannus bernaerd tot cortemarcq departement de lalijs arrondissement van brugge conton thoerhout

Metz, loreien1 1809

Seer beminde moeder suster ende broeders

jck laet u weeten als dat jck nog jn volle gesonteijt ben maer jck hebbe ooren Seggen als dat mijn broeder jn het lot gevallen js2 en jck hebbe als jck ier toegekomen ben geschreven als dat jck soude af gesonden een saertefecaet maer het js mij onmogelijck Want wij moeten nuu Sijto vertrecken maer jck en Weete niet Waer dat Wij moeten gaen zij Seggen dat wij naer rosbourg3 moeten gaen en dat wij daer gaen wat stijlle liggen en dat Wij ton4 sullen moeten naer den Keijser sullen moeten gaen Want Sij trecken daer nuu alles naer toe. wij moeten al te saement vertrecken op den 11 (?) maerte 1809 daerom jest5 dat wij al te gaeder geen sertevecaet konnen krigen voor dat wij sullen komen waer dat wij moeten sijn jn ons rust plaetse maer jck ton4 daer voor sorge draegen soo haest6 *s jck kan

Seer beminde suster sijt soo goet van de coplimenten te doen van S joseph van den dorpe als dat hij oock gen kijgen en kan nog geen van as7 het spijt groetelijcks dat jck met soo winnig gelet8 ben vertrocken en dat jck geen krigen kan voor dat jck en keer sal komen jn een **uste platse en wij moeten wel twee maenden reijsen en jck en trecken maer een Sou9 daegs

gij moet desen brief naer den meire10 draegen dat hij hem over siet hij sal wel sien dat jck jn het leger ben daer mede bijve jck ul dienstwillin dienaer

antonius kuijning

tot (metz) jn Loreijen1 ijn het 100 regement 2 copa*** 11 (?) battellion

Aantekeningen


1 La Lorraine. 2 Ingeloot voor de dienst. 3 Straatsburg wellicht. 4 Dan, daarna. 5 Is het. 6 Spoedig. 7 "Noch geen van ons"? 8 Geld. 9 Stuivers. 10 Bestuurder van het canton.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel