Brief Nr 108 Her en der in Frankrijk

N 31 POELKAPELLE

Aen de weduwe van neste tot poelcapelle in Langemaerk arondisement d' ijpers, departement de La Lijs, cito cito

versailles dezen 6 februarius 1809

Seer beminde moeder en broeders en zusters en moije

ik Laete ul, weten den staed van mijne goede gesontheijd en ik hope dat het ook alnog al wel gaet met ul, gesontheijd en met gheel de familie maer moeder en maeckt geen droefheijd in mijn staed1 want ik hebber zoo veel plijsier als dat ik thuijs was want daer zijn nog al der fiele2 vlaemijngen en wij hebben alle gaer wist3 wandelen in het palleijs van den keijser tot versailles en wij hebben daer veele reareteijten4 gezijen en wij gaen nog alle daege naer de messe en daer zijn nog veele priesters die daer alle daege messe Lezen en op de route hebben wij ook veele plaisier gehad en wij zijn gearrevert binnen paris den tweeden februarius en van daer zijn wij vertrocken den 3 dito naer versailles naer den dipo5 seer beminde moeder en broeders en zusters en moije6 zijt zoo goed van al te willen bidden voor mij, en doet compellement aen Jaen Laga

ul, oodmoedigen dienaer

Joannes vanneste

tot versailles 1809

2 regement 2 bataillon 3 compagnie fieselier granadier7

Aantekeningen


1 Staat, toestand. 2 Vele. 3 Wezen; wij zijn allemaal wezen wandelen, rondkijken. 4 Rariteiten, bijzondere dingen. 5 Depot, legerbestemming, lichting. 6 Tante. 7 Fuselier grenadier.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel