Brief Nr 11 De Veldtochten in het oosten

H 123 TIELT

au Monsieur pierre de koster Wonachtig tot thielte op de Baene van thielte op dentergem de parte: de La Lijs canton thielte au thielt En flandr(e) sito sito

Vielkierieck1 den 28 Meije jaer m:d:c:c:c: vi

Zeer Bemind Vaeder Ende Moeder Ende susters Ende Broeders

Naer ul: van herten gegroet te hebben zoo dient deesen om ul: te Laeten weeten waerom dat ik zoo langen tijt gewacht hebbe van te schreven En om te jnformeren den staet van uw gesoendheijt, gij soud Mij komen te vraegen Waerom dat ik zoo Langen tijt gewacht hebben Nieuws te senden de reden zijn gewijst2 van Dat gij Mij den Latsen Brief die gij Mij af gesonden hebben die Mij Negen stuvers gekost heeft van Mijnen pree3 genaemd in t flaems trecktement4, en gij kond wel dinken dat ik Niet altijt zoo veel geld en hebb(e) om van tijt tot tijt af te zenden en te ontfangen Maer als gij wilt zoo goed van Noch Eens zoo Eenen Brief te schreven ik hebbe Noch wel zoo veel geld, Maer tog tegenwordig Ben ik god lof Noch in volle gesondheijd en ik hoope van ul: het selve Maer den staed is onbeschrevelik en onsegLik die ik en Mij cameraeden die ik onder staen5 heb(be) in alle Manieren van dezen horlog Maer dat is Nu gepaseert voor eengen tijt, den Eersten slag dat Wij gedaen hebben heeft geweest op den Niegensten october jaer 1805 bij kijksbourg6 waer dat wij veel droefheijd gehad hebben van ons Leven te verliesen Maer Niet tegenstaende dat hebben wij de stat genom(en) en Noch vijf dusend krijgsge(vannenen) genoem hebben Van daer zijn wij vertroken op hoelom7 Waer dat wij noch Eenen vreeseliken slag geschleegen hebben zoo veelle dat Wij vier daegen in het Waer8 en slijk gemarsert hebben tot aen de knien en sonder heten ofte drienken gij kond dat ons offesiers de raijsen9 uijt het veld getorkken hebben oem te heeten en om aen ons te geven onsen hongers Nood en dorst te Bluschen gij kond wel dienken in wat (Nood) dat wij in Nood gewijst hebben Maer Niet tegenstaende dan hebben wij de staet genomen en Dertig duijsend krijsgevangenen genomen en al hun wapens, dat zij Met hun haden, van daer zijn wij vertrokken op het fort genaaemt Een sterkte chaerel10 waer dat de keijser alles verlaeten heeft wapens en Mannen van daer zijn wij vertrokken op Noch Een ander sterkte wat dat waer dat al de huijseersche11 soldaeten weg geloopen hebben gelik als zij den duijvel souden gesien hebben dat is den Latsen slag dat wij gedaen hebben

als gij de g(oed)heijt hebt van te schreven gij sult12 Mij laeten weeten in welke regiment dat Broeder is en in wat Land dat hij is als gij hem Laet weeten het Nieuws van hun13 Laet hem weeten dat ik Niet Meer als drie quartieer hurs14 van zwitserland in Ben twei honderd huren van huijs

daer Mede Ben en Blijve ul: soen

amandenijs de koster

vort de copelementen aen al Mij vrienden ende kennesse en aen joseph goeMaer en geheel zijn huijs gesien als dat ik Noch in goede gesondhe(ijt) Ben

Mijn adres is a Monsieur amandus de kos(ter) voltijsuer du 59 Regiment du 2em Bataillon 3em division 6em cor d' amee d: infaterie de Ligne

pieter zijt zoo goed van deesen Brief die hier in is van te Behandegen15 aen Mijn Moeder de weduwe van jodocus Simoens ofte wel aen Mijnen Broeder jaen die wond tot16 gel herremans

Aantekeningen


1 Feldkirch in Vorarlberg. 2 Geweest. 3 Soldij. 4 Traktement, soldij. 5 Doorgemaakt. 6 Gunzburg; de slag bij Gunzburg was 9 oktober 1805. 7 Ulm. 8 Water. 9 Rijzen, sprieten, halmen. 10 Onbekend. 11 Huzaren. 12 Moet. 13 U. 14 Uurs. 15 Ter hand stellen. 16 Bij; misschien als knecht.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel