Brief Nr 110 Her en der in Frankrijk

H 27 ROKSEM

A monsieur storme V. a N10 dumarant1 jn roxem conton du ghijstel de partement du la lijs sito sito sito

parijs Dezen i0 meije i809

Seer beminde moeder broeders ende susters ende grootmoeder

Naer VL van heerten gegroet te hebben zoo diendt dezen om VL te Laeten weeten den staedt van mijne gesontheijd en jck veroopen van VL het zelve en jck zoude nog Wel gerne hebben dat gij de compelementen zoude doen aen al mijne vrienden als dat het nog WeL met mij gaet maer dat jck thuijs meer plijsier jn Een dag hadde als dat jck nu jn Een weeke hebben en jck zijn nu nog verblijt met dat jck nu mag vertrecken den ii meije naer duijtslandt Wan het js beter jn duijtslandt al jn vranckrijk want wij hebben nu al zoo lange daer onder2 gewest en wij en hebben nu nog gen pree3 getrocken maer wij zullen nu pree gaen trecken

maer jck hebben nu al twee brieven geschreeven en jck ben geel verwondert dat jck geen antworde wederom4 en krijgen en jck hebt om geeldt geschreeven maer als gij nu wederom schrieft gij en Moet geen geeldt mede sende want den brijef mogte nog en keer achterblijven maer gij moet altid wederom schrijven hoe dat het gaet met VL te saement en jck versoecken dat gij het jn den brief zoude of hijndricus cordenier op5 is ofte niet en als hij op js gij moet het jn den brief schrijven

en jck versoecken dat gilijeden voor mijn zoude Leesen6 want jck en hebben den tid niet om messe te ooren7 maer jck open8 met de gratie van godt dat jck jn duijtslandt zal messe hooren want wij zullen daer tijd heen9 peijsen jck want jck en hebben nog geen messe gehoordt van seedert dat jck van huijs Gecoomen ben jck groet uL te saement
Dezen 10 meije i80
dit js het adres dat gij op den brijef moet schrijven als gij naer mijn schrijeft

A monsuier storme jean conchrie de La garde jmperalle 1e regement 2em batellon 3 companie ale colle militaire a parijs10

Joannes storm i809

Aantekeningen
1 Wonende. 2 Daaronder, onder dienst. 3 Soldij. 4 Terug. 5 In dienst. 6 Bidden. 7 Mis te horen, de mis bij te wonen. 8 Hoop. 9 Hebben. 10 "...dienstplichtige van de Keizerlijke Garde 1e regiment 2e bataljon 3e compagnie op de militaire school te Parijs."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel