Brief Nr 112 Her en der in Frankrijk

N 43 MEULEBEKE

A Monsieur Joseph van Coilje, tisserand1, dt. dans la rue nommee den Peerboomhoek2 a Meulebeke, Dept. de la Lis par Coutrai

*** 30 junij 1809.

Seer lieven en welbeminden Vader,

ik laet u weten dat ik, sedert enige dagen in dese stad gekomen ben; van antwerpen tot hier, heb ik grooten rooij3, groote aermoede4 gehad, en vele last gedaen5; eijndelings, ik ben hier in volle gesondheijd, en verhope dat gij nog altoos welvaerende sijt, nevens mijne allerliefste moeder, heele onze famillie, en alle mijne vrienden en kennissen,

ik had u eerder van mijne tijdingen gegeven; maer ik heb geraedsaem6 gevonden van te vertoeven7 tot dat alles effen8 was met mij: ik ben hier content; daer is niets die mij vervelt9: maer geld, en wat men met geld koopt, dat heb ik geenssins,

indien het u niet lastig viel, gij soud mij grootlijks konnen helpen, en mij vele vergenoegen aendoen, soo gij mij rechtuijt10 wat geld afsond: ik verhope sulk van uwe liefde11, en zul u 'er om altoos dankbaer wesen

hier brek ik af, u versekende12 van mijne liefde en van mijne tederheijd, en mij onderteekende met grootachting

Uwen toegenegen soon,

hier is het kruijsmerk13

van L. van Coilje +

hier is mijne adresse: a Mr. Van Coilje, fusilier, 3e. compie., 3e. baton., 4*e regt., a Liege (ourthe)

P.-S. Omhels mijne moeder voor mij, en gef mij uwen vaderlijken segen14.

Aantekeningen


1 Wever. 2 "Wonende (demeurant) in de straat genaamd de Peerboomhoek"; deze wijk van Meulebeke heet nu Pereboomhoek. 3 Rooij, last, moeite. 4 Ontbering. 5 Veel moeilijkheden ondervonden. 6 Raadzaam. 7 Wachten. 8 Stabiel, wat minder ongeregeld. 9 Last veroorzaakt. 10 Direct, onmiddellijk. 11 Van U. 12 Verzekerende. 13 Ondertekening met een kruis; hij kan zelf niet schrijven. 14 De schrijver gebruikt bijna systematisch een accent aigu op de lange e (wésen, gegéven, géf) en een accent grave op de lange a en o (vàder, dàgen, verhòpe).
Van Coilje: vermoedelijk de familienaam Van Coillie, die in West-Vlaanderen wordt uitgesproken als Van Coilje of Ver Coilje.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel