Brief Nr 113 Her en der in Frankrijk

N 40 OEKENE

a Monsuer monsuer pieter moer*eman in D' jper Straete a Rosselaere partement de La lis canton rosselaere sito sito A flander1

Saint-Denis Den 25 julius 1809

zeer beminden vaeder ende moeder broeder en zuijsters

Jk Doen UL: mijnne complementen als Dat ik tot nu toe in goede gezondhijd ben, en ik ben ook verwondert2 hoe het met UL: gezondhijd Js en ik ben ook verwondert waer mijnnen broeder Ligt, en ik Ligge Jn groote verwonderhijd van mijnnen Jeersten brief van Den 10 Junius Dat gij lieden geene anteworde schrijft en ik ligge nu tegenwondert3 in de bovenschreven stad in vol gewaed en waepens en goede kleederen, en moet 9 ueren daegs xarseren4 het welk zeer lastigs is en ik hebt nogmaer 7 stuijvers pree5 Getrokken van as Dat ik in Den depo6 Ben en ik pijze wel van in het korte7 te moeten Naer Strassborg Marseren en ik bidde UL: vaeder en Moeder is het moegelijk van jets geld mede te zenden (w)ant ik ben tegenwordig Jn grooten nood en moeder het is Slegt marseren zonder geld en ik Bidde UL: weest zoo goed van sito anteworde te Schrijven want ik ben Stijf verwond(ert)2 in UL: te Saemen gezondhijd, ter is er veele van ons volk gedijzartert8 maer ter is er meer als Den heeld9 genoomen10 onder weege ten is geen dijzarteren aen11

De conplementen aen al mijn vrinden en Goede kennisse waer mede ik vraege UL: benedictiee12

UL: onderdaenigen diena(er) en zoon

martin verschuere

Mijn adres a St. Denis partement De Seine 122 rijzement 5 bateljon 3 conpanje pre paris

Aantekeningen


Ongetwijfeld dezelfde auteur als die van brief 111; vgl. de verwijzing naar zijn eerste brief van 10 juni 1809. 1 Vlaanderen. 2 Benieuwd. 3 Tegenwoordig. 4 Exerceren. 5 Soldij. 6 Depot, legerbestemming, lichting. 7 Binnenkort. 8 Gedeserteerd. 9 De helft. 10 Gevangen genomen (onderweg). 11 "Het is ondoenlijk te deserteren." 12 Zegen.
Moer*eman in D'jperstraete: de naam Moerman en de Ieperstraat zijn bekend te Oekene.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel