Brief Nr 114 Her en der in Frankrijk

N 41 ARDOOIE

om te addereseren aen suer1 martinus wijsuer tot hardoije de partemen(t) de la lijs a brugge conton hardoije sijto sijto

seer beminden vaeder ende Lieve moeder susters ende broeders

Naer UL zeer Lief Ende minnelijk2 van herten Gegroet te hebben dient desen om UL te Laeten weten dat Jk in goeden staed van gesondheijd ben, Godt zij gedanckt alsook dat Jk met groot verlangen3 uwen brief ontfangen hebben den 4sten xbre4 waer uijt Jk verstaen hebben als dat ulieden tot Den dag dat gij mij geschreven heeft nog al welvaerende En Jn goede Gesondheijd zijt t' welke mij groote blijdschap En vele plaijsier gedaen heeft zulks te vernemen zoo voorders versockt5 gij mij beminden vader om te weten of Jk nog bij die oude soldaeten ben, neen zij zijn al vertrockken Ende Jk hebbe Gekleed6 geweest den 19 9bre7 Jk hebbe gehad witte veste En broek blauwe kasakke8 Een paer hemdens Een paer schoenen twee paer bascoussen9 En Eene goede warme Capote10 als ook sende Jk UL met Desen Een Certificaet voor mijnen broeder En ulieden Desen brief ontfangen hebbende moet ulieden het Certificaet terstond doen oversien11 om te weten of het wel En gedienstig kan zijn voor mijnen broeder En ook versouckke ik daer van antwoorde te hebben van zoo haest als ulieden desen ontfangen zult hebben En ook mij te Laeten weten den staed van UL gesondheijdt ende nijews van mijn streke ook heb ik vernomen als dat fransis fijctor gedesertert geweest heft en is wederom op gecomen12 hij heeft den 2 desember bij geweest tot versellion13 van daer is hij vertrokken nog 60 heuren vordere14 en waer hij is en weten ik niet en hij is thuijs geweest wanneer gij beminden vader om minen eersten brief gegaen hebt ook heeft hij mij gesijdt als dat min gebuers15 gesijdt hebben als dat ik ook thuijs geweest hebbe en ten hebt nochtans geen waer geweest16 waer mede ik blijve met betrouwen ende verlangen geschreven door mij

Josephus wijsuer

den 8 desenber 1809

Aantekeningen


1 Monsieur. 2 Vriendelijk. 3 De brief waarnaar ik zo verlangd heb. 4 December. 5 Verzoekt, vraagt. 6 In soldaten-tenu gestoken. 7 November. 8 Kazak, lange soldatenjas. 9 Baskousen, bas-de-chausses, soort slobkousen. 10 Capote, mantel met kap. 11 Nazien, controleren. 12 Opgekomen, in dienst gekomen. 13 Versailles. 14 Verder. 15 Gebroers, broers. 16 "Het is nochtans niet waar geweest."
Fransis fijctor: Francis Victoor. Wijsuer: Wijseure.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel