Brief Nr 116 Her en der in Frankrijk

N 40 OEKENE

A Monsieur Monsieur Peirre de Seijnne woonende bij de peijne (?) mollen1 Cot' hoeken conton d. ooglede2 arrond de Jper departement de la lijs a hoeken presse presse

cale3 den 18 aust 1810,

Seer Lief ende wel Beminden vader ende Moeder Susters ende Broeders,

Naer U van herten hertelijck gegroet ende veel coplementen gedaen te hebben dient desen om aen uE: te laeten weten den staed van mijne gezondheijd, ik ben godt lof in goede gezondheijd gelijck ik ben peijsende4 ende verhope als dat uE nog al samen in volle gezondheijd ende wel vaerende sijt, voorders Laete aen uE weten als dat ik nu op Lieber voeten5 ben maer hebbe gerachiert6 van gecondonneert7 te sijn, ik ben nu in den Depot van het 36ste regement.

Seer Lieven vader ben aen uE biddende ende versoekende van mij dog op het ontfangen van desen brief cito te komen om mij te Besoeken met geld, want ik ben in groote armoede ende verdriet het gonne8 ik afgesien9 ende geleden hebbe in de kotten10 dat en can ik soo niet schrijven, daerom Seer Lieven vader komt dog cito, met eenig geld, en sijt soo goed van mij eenigen taback mede te brengen en ook mijnen rooden nusdoeck11, ik pejse ende en twijffele niet of uE sult cito komen want ik en ben niet verre van huijs ik ben maer 16 uren van huijs, daarom komt dog gelijck12 en doet mij dat plesier

als U tot Calaes komt, ik ben in de cidadelle uE moet maer vraegen als uE in cales komt naer het 36ste regement ik ben in de tweede compagnie Daerop mij vast betrouwende van sonder eenigen uijtstel cito te komen blijve in groot verlangen om uE te sien en sluijte mijnen Brief met veel Respect,

Beminden vader ende Moeder Susters ende Broeders van

uE dw dienaer

't merck + van Jacobus de seijne UE soone 2 compagnie du 36** regement a calais.
Desen brief geschreven door order van U soone doore eenen vlamninck cosijn13 van den coster van Engelmunster geschreven D. scheem**
Sijt soo goed van de coplementen te doen aen mijne tante petronelle van thorhoudt aen alle mijne nichten aen geheel mijne familie, en vaart al wel en comt gelijck12

Aantekeningen


1 De Penemolenstraat bestaat nog te Oekene. 2 Hooglede. 3 Calais. 4 Denkende. 5 Op vrije voeten. 6 Geriskeerd, het gevaar gelopen. 7 Condamner, veroordelen. 8 Hetgeen, wat. 9 Doorstaan. 10 Gevangenissen. 11 Neusdoek, halsdoek. 12 Terstond. 13 Neef.
Peirre de Seijnne: de naam Deseyne of Dezine komt in oude burgerstandregisters te Oekene voor.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel