Brief Nr 117 Her en der in Frankrijk

H 2 KNOKKE

a monseur rosseram appoteker a Bruge De partement de La Lijs om te bestellen aen de heer cornelis de zitter tot knokke cito cito

Luijk Den 22 augustij 1810

Zeer Lief beminden vader Ende moeder zusters Ende Broeders

Dit dint om ul te Laeten weten Den staet van mijne goede gesondheijd verhopende nog ul het zelve want jk En zal uw Noijt vergeten want jk ben dog uw blood1. zeer Lieven cosijn2 Cornelus De sitter jk hebbe ul brief met veel Liefde ontfangen waer uijt dat jk verstaen de groote Liefde En genegenheijd die gij voor mij hebt; want beter En kont gij dat niet zeggen als dat gij mij het geschreven hebt; jk zal zeer Lieven Cosijn dog bekomen3 het geen jk van god schuldig zijn Dinkt op mij want mijne ziele verlangt ook om bij uw te zijn, dinkt op dat wort4 want op Eenen Dag En kan het dog niet gebeuren maer met de geratie5 gods hij zouder dog komen komen, want zeer Lieven Cosijn sonder De almogendheijd gods En kaner dog niet6 gebeuren want uijter herten En kan jk uw dat niet beter schrijven zoo zeer Lieven o cosijn daer op vraege jk ul gesondheijd En ook uwe genegenheijd van den brief te Laeten Lesen voor mijn beminden vader Ende moeder zusters Ende broeders en ook voor mijnen Lieven oom Ende moije7 Die uw Lieven vader Ende moeder is En aen geel het huijsgesijn aen nichten En cosins vooders8 de zaeken daer wij van gesproken hebben Die hebt jk allus9 wel bevadt10 in ul brief zoo als het mogelijk zeer Lieven cosijn jk zal uw daer in volbringen zeer Lieven cosijn uw spreke jk van mijnen Lieven broeder jaspaert dat hij Dog zoude altijd goeden moet Ende couraijse11 scheppen gelijk of zijnen Lieven broeder schept want jk beijze12 ook altijd op hem daerom en Laet jk mijn moed niet vallen versoeke van hem het zelve zeer lieven broeder jk versoeke ook te weten of onse zijster joanne nog in haeren nieuwen dinst is Daerom mijnen Lieven broeder jk versoke van uw Dat gij haer zoude goede Exsempelen13 geven En versoeke ook van haer Dat zij daer wel zoude naer hoore geeft mij daer antworde van of zij nog in haere nieuwen Dinst is want onsen Lieven vader Ende moeder En kan dog niet meer Doen als Dat zij voor haer gedaen hebben zoo Lieve zusters als gij daer nu niet op En dinkt gij En zulter noid op dinken zeer Lieve zuster vergramt14 uw Daer niet op tis voor uw voordeel Dat jk spreke th(i)ador Lux uwen Lieven broeder Lux theodore15 hier is het anteeken16 van uwen Lieven broeder vooders17 doet de coplimenten aen mijne moie18 biesman En aen haere kinderen En ook aen jocobus beernaert en mijne moie het zelve En ook pertekelier19 aen mijnen peter kwintus en zijne huijs vrouwe En ook aen neve maertens En zijne huijsvrouwe en zijne kinderen en aen geel de famijlie en aen alle De prochiaenen20 mijne Lieven cosijn ik versoke Dat (g)ij Den brief zoude flankieren21 die gij zult opzenden waer ik sluijte en blijve met veel coplimenten in afwachtinge van ul brief

thiador Lux

Soldaet onder het 45 regement 5 battellon 2 D Conpagnie Corpral tot Luijk op De scidadelle22

Aantekeningen


1 Bloed. 2 Neef. 3 Ontvangen. 4 Denkt aan dat woord, nl.: mijn ziel verlangt om bij U te zijn. 5 Gratie, genade. 6 Niets. 7 Tante. 8 Verder. 9 Alles, alle. 10 Begrepen. 11 Courage, moed. 12 Peins, denk. 13 Stichtende lessen. 14 Vergramt U niet, wees niet boos. 15 Deze naam in afwijkend handschrift, kennelijk door de genoemde zelf geplaatst. 16 Handteken, handtekening. 17 Verder. 18 Tante. 19 Particulier, in het bijzonder. 20 Mensen van de parochie, van het dorp. 21 Frankeren. 22 Citadel.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel