Brief Nr 118 Her en der in Frankrijk

H 16 OOSTENDE

a madamme wueve *edie a ostende de murand1 Dans la rue st joseph a 11e 4 wijk 4 Departement de la lijs par bruges a a flandre

jan piteljon au 56 regement de Ligne 4em compagnie 4 bateljon2

Den haag in holland desen ii November i8i0

Seer Beminde moeder zuster ende Broder

desen dient om UE te Laeten weten als dat ik fries3 en gezont ben en ik hope Beminde moeder zuster ende broeder als Dat gij ook noch fries en gezont zijt waer bij ik u ook laete weten Beminde moeder ende zuster ende Broeder als dat ik ook verwondert4 Ben van UE cant5 als dat ik ook al vijf briefven geschreven hebbe naer UE en dat ik tot nutoe noch geen tijdinge van UE en hebbe ontfangen maer wat dat er noch is als dat philipus mortier naer huijs geweest heeft met verlof en in het wederkeer van hem als dat ik een Blijde maere6 vernoemen hebbe van hem als dat hij naer mij huijs geweest heeft om De compelmenten te doen van mij als dat ik noch fries en gezont waes en wat dat er noch is dat is als hij Eenen brief van mij huijs mede gebrocht heeft. Die ik gelezen hebbe en alles verstaen hebbe dat daerin geschreven was en om noch meer te zeggen ik hebbe ontfangen van philipus mortier in het wider omkeeren7 twee fransche kroonen met Eenen Brief en wat dat er noch is, Beminde moeder zuster ende Broeder als dat ik nu hast drij maenden in het haespietael geweest hebbe zonder daer uijt te commen en ik hebbe Daer groote aermoede gehad bij gebrek dat ik geen geld en haede en ik zoude u vraegen beminde moeder zuster ende broeder als gij mij wederom schrijft naer UE goetheijd als dat gij noch wat geld op zoude zinden als u belieft
Mijn adres is 18 regt Du Ligne corps d' observation d' hallande Devition le general Dessest (?) 3e bataillon i compagnie gaerniezoen Dans la heij8

joannes gerriek

De compelmenten aen Joannes De bue(f) en zijne huijsvrouwe het gaet noch altijd wel met philipus mortier gij zult de compelmenten doen aen hindriek mortier aen mijn peter pre De Compelmenten van Jacobus graefschepen aen zijne moeder

Aantekeningen


Vgl. brief 119, wellicht van dezelfde afzender. 1 Demeurant, wonende. 2 Het laatste is door een andere hand toegevoegd; de bedoeling is onduidelijk. 3 Fris, gezond. 4 Verbaasd. 5 Van Uw kant, wat U betreft. 6 Tijding. 7 Wederom keren, terugkeren; toen hij terugkeerde. 8 "18e Regiment 'de ligne' bewakingskorps van Holland, divisie van generaal Dessaix, 3e bataljon 1e compagnie in garnizoen in Den Haag."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel