Brief Nr 119 Her en der in Frankrijk

H 16 OOSTENDE

Om te bestellen aen de weduwe geerink wonijg1 tot ostende in de sijnjoeptstraete in nomber 4

uijt rotterdam den 5 februarius 1811

zeer beminden moeder suster en broeder

ik laeten ul weten den staed van mijnne goede gesondheijd en ik verhope van ul het tzelve waer dat andert2 het zode mij groete pinne doen om horen ik laeten ul weten als dammen3 van den haegt vrertrockken zijn naer rotterdam wij lijggen in de kaceren4 waer bij5 slijgt6 gestelt zijn alle drije daegen op de wagte en ook gen pre7 en krijgen ik laeten ul vordert8 weten dat ik uwen brief wel ontfangen hebben waer bij dat mij veel pleziert gedaen heeft maer van dat sertefekaet ijk hebben naer den cornel me gewist9 en hij heeft geen permisse gegeven want daete zijndert twee naer huijs gegaen en in vordat doe twee ijn kommen en kan naer huijs niet komen10 ijk zoude geren weten waer dat mijnne broederd is of hij nogt in de regkegijke11 nijet gevallen is want zij vraegen de jonkheijden in holland van daegen12 en den 8 van jannuarius ganse13 loeten ik versoeken dat gij zoude weder schrijven zoo ast14 dan mugelik is

En ook de kopplementen aen mij gel afmille15
mijn adres is 18m regement 3 batteljon 1 compaje armeie brabant cordarmeije16 holland gij mot mijn adres setten in fransche

jan geerinck

Aantekeningen
Vergelijk brief 118, wellicht van dezelfde schrijver. 1 Woonachtig. 2 Anders. 3 Dat wij. 4 Kazerne. 5 Wij. 6 Slecht. 7 Soldij. 8 Verder. 9 "Ik ben ermee naar de kolonel geweest." 10 "Want er zijn er twee naar huis gegaan en voordat er twee bij komen, kan ik niet naar huis komen." 11 Requisitie, lichting. 12 Vandaag, tegenwoordig. 13 Gaan ze. 14 Zodra. 15 Familie. 16 Corps d'armée, legercorps.
Sijnjoeptstraete: rue Saint Joseph. Vermoedelijk is Jan Geerinck dezelfde als in brief 118, waar getekend wordt met Joannes Gerriek; dit is de Oostendse uitspraak van de naam Geerinck.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel