Brief Nr 12 De Veldtochten in het oosten

H 59 MOERE

a monsieur Loduwicus De griese a moore a canton gechtel De patement de la Liese a moore het rondisiment Brusse

inberlingen Den 29 junie j806

Beminde vrinden

ik kome aen uL eenen brief te schrijven waer van ik nog in goede gesontheijd sijn hoopende dat het met uL ook nog wel gaet maer ik sijn seer verwondert geweest dat ik soo drij vier keeren geschreven hebbe en geen antwoordt gehad Daerom want ik nog eenige vrinden in het Leven heb dat sij soo goet sijn van mij een Letter antwoort te schrijven want ik sijn in Duijsentde achterdenken1 hoe dat het tuijs gaet want ik en heb een twee iaer geen antwoort gehat en ook van de batalien die wij geslaegen hebben een drij vier mael met den keijser de eerste stat daer wij gekomen sijn daer waeren veele keijserlijke onttrent tien duijsent en wij waeren met twee of drij duijsent en wij naemen daer gevangen onttrent twee drij duijsent van daer sijn wij voorder gemarseert naer eene ander stat daer ook veele keijserlijke in Laegen soo Daer hebben wij daer drij vier daegen gevochten en sij hebben de stat moeten over geven en al wat in de stat was moeten gevangen geven ontrent 30 duijsent en 36 duijsent stukken kanon en wij sijn ook drij daegen sonder eten of drinken geweest

nu sijn wij alle weeder gekoomen ontrent een veertig uren over den rijn daer liggen wij in de logiment wij de borgers2 nu wij sijn soo alf3 maenden in duijtslant geweest sijn en nog geen geld of pree4 gehat daerom sijt soo goet van eenig geld op te senden want ik sijn in grooten noot mijn kleederen die sijn alle versleeten en in de batalien gebleeven en sijnt ook soo goet van naer den meijr5 van mijn parochie6 om eenig geld op te senden want hij peijst niet veel op mij

De compelementen aen alle mijne vrinden en geheele mijne familie
het adres om aen te schrijven is a monsieur de griese du 59 Regiment jer7 compagnie jer7 Batilion 3 Difision a meijsborg9 a grand armee 6 card arme8

Aantekeningen


De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Bange vermoedens. 2 Ingekwartierd bij de burgers. 3 Elf. 4 Soldij. 5 Burgemeester. 6 Dorp, kerkdorp, gemeente. 7 1er, premier. 8 Corps d' armée. 9 Misschien Weissenburg ten zuiden van Nürnberg (FdT).
De griese: Degryse, Louis, overleden te Moere op 14 augustus 1834.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel