Brief Nr 120 Her en der in Frankrijk

N 67 POPERINGE

Madame madame suffis a poperinge Departement dela lise arronissement d' ijpres a poperingen

Luneville den 11 maijus 1811

seer beminde moeder

Deezen dient om ul te laeten weeten als dat Jk jn volle gezondheijd ben gelijk jk van ul ook verhoope en ben gelukkelijk tot luneville gearriveert op den 28 meert en zende hier nevens mijn portrait1, hoe wij gecurasseerd2 zijn met een koperen curas ende helm op het hooft een schoon wit kleed daer onder met een paer stijve leerzen zoo dat jn onze nieuwe ordonnance3 is. en wij woorden nu geheeten carabier4 en curassier, ende ul moet niet meer dinken dat jk onder de gendarmerie5 zal komen. want als jk lest door rijssel gepasseert ben, heb jk eenen gendarm gevonden die mij het zeer ontraeden heeft; en heeft mij ook gezeijd Dat jk beter ben te blijven waer jk ben als daer onder te komen ondertusschen laete ul ook weeten als dat wij ordre hebben om op den eersten junius te vertrekken om tegen de russchen te gaen vegten en ul moet niet ongerust zijn want het doet mij groot plaisier. om dieswil dat het voor ons beter is te oorlogen6 als jn vrankerijk te blijven liggen en jndien ul kont weeten onder wat regiment dat loius soffis is, zoo zulde het mij laeten weeten jn uwen eersten brief en ook of joris de graeve vertrokken is. ondertusschen verzoeke van mij seffens te antwoorden. en ook het Nieuwe7 van het landt mij te laeten weeten. de complementen aen mijnen broeder ende zuster maer niet aen francis, de complement(en) aen jacobus derwandt en alle de goede kennis

en zoude ook geerne weeten waer dat pierre plets vervaeren is8 en de complementen aen threesea en ook ul mag niet laeten van de complement te doen aan eerdeman van zijnen zoone en hij is jn volle gezondheijd en wij zijn hier dagelijks te saemen waer meede jk d' eere hebbe van te blijven met respeect (?)

Zeer beminde moeder ul dienaer en zoon

voor9 petrus suffis carabinier

Aantekeningen
1 Getekend portret. 2 Uitgerust met kuras, borst- en rugharnas. 3 Ordonnantie, inrichting, regeling, voorschrift. 4 Carabinier, karabijnsoldaat. 5 Militaire politie. 6 Oorlog te voeren, te vechten. 7 Nieuws. 8 Gevaren is; waar hij naar toe getrokken is. 9 Geschreven voor.
Derwandt: Druant. Eerdeman: Hardeman.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel