Brief Nr 122 Her en der in Frankrijk

H 91 AVEKAPELLE

A Monsieur augustinus Leenhoge a avecappelle departement de La Lijs par furnes

Dezen 26en Meije 1811 (tot antwerp)en

fredericus debee

naer uE van herten gecomplimenteert1 te hebben dient dezen om uE te Laeten weten den staet van uE gezondheijd augustinus Leenoge Ende jk versoekende aen uE dat gij zoud willen schrijven naer mijn broeder want het is uw obbligaetie2 van te schrijven naer mijn broeder want hij Liegt in prussens Land3 Ende den profect4 van brugge vraege naer mijn sertificatien5 Ende brieven van mijn Broeder Ende hij zond mijn regtied6 weg Ende den profect van Brugge hen7 hebt niet geschreven naer Mijn broeder want het uwe obbligaetie van te schrijven augustinus Leenoge Maire van avecappele

Ende jk verzoekende van uE willen Een brijf sitoe wederom te schrijven naer de schepen van de kannonnieren Ende den Nummer (van het schip is) 110 tot antwerpen Ende ***8

Aantekeningen


1 Gegroet. 2 Plicht. 3 Pruisen. 4 Prefect, bestuurder van het departement. 5 Certificaten. 6 Rechtuit, direct. 7 En, ontkennend partikel. 8 De brief heeft een gescheurde onderkant.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel