Brief Nr 126 Her en der in Frankrijk

N 126 MEESEN

a mouseuir carel perek a messien pour par hipre du partemant du La Lies cantont de messien rondiesmant de hipre

Boulongne desen 26 septembre *** 1811

Lieven vaeder

jck laeten weten den staedt van mijne gesondhijdt godt lof ick sijn nogh gesondt En wel te passe1 verhoepen2 dat uw lieden van gelijckke3 vaeder Broeders zijsters En mijn gele fammille vaeder ick sijn gele verwondert dat ick geen anttorde meer En ontfangen van ulueliden want ick En4 drij Briven geschreven naer uwlieden waer ick altijdt verwacht met grote hope naer uw anttorde maer ick vinde mij gele5 verwondert vaeder dat uwlieden mij gele verlaet op diet moment het doet mij grote hersier6 dat uw Lieden mij niet En schrijft om mij te helpen te Eel*en in den staed dat ick mij vinden vaeder zijdt zoo goedt van mij te verstaen jn desen Brief dat ick uw senden want het js den vierden Brief dat ick uw schrijven om vorren gestaen7 van uwlieden vaeder En Broeder jck vraegen aen uwlieden vaeder Ende Broeder van mij Een weniegh geelt te senden want jck hebbe het gele noediegh op diet moment want het is hovervloediegh dier8 leven tot Boulongne op diet moment

vaeder ick verhoepen dat uw Lieden mijn niet En sael verlaeten in die vraege Dat ick uwlieden vraegen want ick hebbe gele noidech9 op diet moment vaeder ick laedt uw lieden weten hoe Daet onsen keijser den twintegh van desen maendt geweest hebt tot Boulogne hij hebben oock orreloege haedt10 met Den Engemaen11 den twee En twietieg van desen maendt vaeder ick verwachten uw anttorde hier Endegen mijnen Brief ick blijve uw onderdaenegen soene

carolus perek

vaeder sijdt zoo goedt van mijn adresse te schrijven gelijk of12 ier geschreven is hier onder

a monseuir monseuir perplisien fiselier dan la 1em cop 1em Bateion 13em Rugemant au camp du Boulogne a Boulogne siur meire partemand du pas du caleij a la sente13 sito sito

Aantekeningen


Vergelijk brief 127 van dezelfde schrijver. 1 Gezond. 2 Ik hoop. 3 Van gelijke, evenzo. 4 Heb. 5 Geheel. 6 Hartzeer, verdriet. 7 Voorstaan; om voorgestaan, geholpen te worden. 8 Buitensporig duur. 9 Zeer nodig. 10 Gehad. 11 Engelsman, de Engelsen. 12 Zoals. 13 "Aan de Heer P., fuselier in het 1e corps 1e bataljon, 13e regiment in het kamp van B. te B. aan de zee, departement Pas de Calais ..." Gevolgd door ŕ la santé! (? FdT).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel