Brief Nr 127 Her en der in Frankrijk

N 126 MEESEN

a monsieur carel perek murant a misien rondiesmant den*re du parteman de la Lies pour paer hippre du par du la Lies sito

Boulongne desen 11 octobre jaer 1811

Liven vaeder ende moeder

jck laet uwlieden weten den staedt van mijne gesondheijdt hoe dat jck Nogh gesondt Ende wel te passe1 zijn goedt lof2 ick verhoepen dat uwlieden De silve godt lof vinden ick ladt uwlieden weten hoe dat gestaen hebben3 om te comen in premisse4 den selven Daegh dat uw desen Brif geschreven waer dat mij grote drofheijdt gedaen hebt als ick het conte*oder5 gekregen hebben om te moeten schansieren6 van Rugementen het doet mij grote herte sier7 dat ick zoo moet vertreckken naer Een ander rugement ick En weet nogh Niet onder welck rugement dat ick sael gaen maer ick sael toch uw de wete Laeten8 zoo aest als daet9 ick arrevert seijn ondert het rugement ick sael vertreckken den 13 octobre om te gaen soeuren10 (?) naer het rugement waer onder dat ick sael moeten gaen Dienen vaeder ick gele ongreust11 om daet uwlieden mij niet geschreven het want het kaen het ongelijck12 wesen dat uwlieden mij gene anttorde geschreven En hebt dat mijnen Broeder zoude moeten vertreckken om te moeten dienen in den staedt gelijck of ick sijn13 het sael mij Nogh miere hersier7 doon als het zoo vaere14 zoude commen want het mees uwe (?) schult dat uwlieden mij geen Briven gesonden En hebt om Een sertificaet te hebben want kaen nu nogh Lange omloopen15 heer dat uw soude kannen (?) saseseren16 want ick En kan niet weten wanneer dat ick soude kannen arreveren in het rugement Want het leijt varre van her17 Vaeder zijdt toch nogh grust ick En sael uw noit vertaeten18 zoo lange als dat ick leven ick sael uw henen Brif schrijven zoo aest als ick arreveren ondert het rugement uwlieden sael zoo goet zijn van geen antorde op desen Brief want ick zijn niet meer ondert het 19 rugement uwlieden sael wachten tot dat nogh Een Brief schrijven maer zijdt zoo goedt van te schrijven zoo aest als dat uwlieden Eenen Brif ontfaent van mij onder weelck rugement dat sijn vant *iet te laeten van mij te schrijven twee Brieven want als den Eenen neet En arrever den anderren sael arreveren

Vaeder uwlieden sael zoo gooedt zijn van al de Briven te rafetieren19 of het poort20 te Betaelen want het cost zoo vele met uwlieden Lieven vaeder
Vaeder ick doon de copelementen aen al mijne vrinden Broeders suster En al die van mij sprekt vaeder ick vertreckk(e) met coraese21 van Bolougne

ick Bleijven uwlieden onderdaennegen soene voor het Leven heer22 oneneelsen23 (?) ick uw lieden vaeder Ende Moeder Broeders Susters

Sarel perek

Aantekeningen
Vergelijk brief 126 van dezelfde schrijver. 1 Gezond. 2 God lof. 3 Op het punt gestaan heb. 4 Permissie, verlof. 5 Contre-order, tegenbevel. 6 Changer, veranderen. 7 Hartzeer, verdriet. 8 De wete laten: laten weten. 9 Zo haast als dat, zodra. 10 Onduidelijk, misschien servir, dienen. 11 Zeer ongerust. 12 Ongeluk. 13 In de omstandigheden waarin ik ben. 14 Ver. 15 Duren. 16 Verzekeren, voordat ik U kan garanderen? 17 Het ligt ver van hier. 18 Verlaten. 19 Bedoelt wel: frankeren, affranchir. 20 Porto. 21 Courage, moed. 22 Hier. 23 Omhels.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel