Brief Nr 128 Her en der in Frankrijk

I 152 MOERKERKE

a monsieur Carolus meullemeester demeurant * la veuve francois minnaert a moerquerke Departement De la lijs Citot Citot

Bolloien1 den 25 December 1811

zeer beminden vader moeder En broeders

Dezen dient om uw te laeten weten als dat jk nocht in volle gezontheijt zijn En verhope het zelve van uw lieden En ook zijn ik noch in groote verwonderinge waerom dat gijlieden mij niet geantwoord En heeft als ik uw geschreven hebbe

En ook dezen dient om uw al te saemen te wenschen Een goet geluk En salich nieuwejaer met groot betrouwen2 dat gij mij soude willen antwoorden En troosten3 met wat gelt af te senden want jk hebbe grooten noot En daerom bidde ik uw om getroost te zijn wij zijn vertrokken van douaij4 En onzen depot is ook vertrokken van douaij hij is nu tot antwerpen En wij zijn tot bolloien1 En ook mijschien Dans5 vier of vijf weken Dat wij sullen moeten noch Eens vertrekken En daer jn dien het mogelijk is En wilt mij in geenen noet meer laeten want van mijnen kant jk En sal ook noeijt laeten van uw te troosten En aengaende van mijnen Broeder jk En hebbe nu noch geen sertificaet gevraegt maer jn dien hij het noodig heeft ik En sal niet laeten van hem te troosten En daerom verhope jk dat gij het niet En sal laeten van ook mij vooren te staen6 En voor nieuws En kan jk niet vele schrijven want het is vaste bij7 gelijk thuijs

Coopplimenten aen pieter de mon En zijne huijsvrouwe met den wensch van Een saligh nieuwejaer

uwen oodmoedigen dienaere Ende Zoone

J Fezeel

door hoorder8 van ferninandus meulemeester

Daer is mijn addres a monsieur meullemeester Cannonhier *l*erie a pie dan la 8e regemant 12 Companie a bolloien departemant du nord9.

Aantekeningen


1 Boulogne, aan de kust van het Kanaal. 2 Vertrouwen. 3 Opbeuren. 4 Douai, ten zuiden van Lille. 5 Dat en is: misschien is het slechts. 6 Mij voorstaan, mijn belang behartigen. 7 Vaste bij: bijna. 8 Order, opdracht; in opdracht van. 9 "Kanonier van de artillerie te voet in het 8e regiment 12e compagnie te B. departement Du Nord."


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel