Brief Nr 129 Her en der in Frankrijk

H 36 BRUGGE16

A Monsieur Monr annoot Cijdevant1 Commis Greffier de la Cour du justice Criminelle du Departement de la lijs A bruges a flandre presse

1812 fontainebleau den 22 maerte

Zeer Beminde Moeder Ende Broeder,

Naer ul van herten Gegroet te hebben, zoo kan ik niet mankieren2 van ul te laeten weten den staet van mijne Gezondheijd, ik zijn Godts lof nog in volle Gezondheijd verhopende van ul het zelve waer het anders het soude mij Groote pine doen ook laet ik ul weten dat ik in het 13ste Regiment niet meer En sijn ik zijn den 24 Januaris van udine3 vertrokken ons 25 voor de schoole van fontainebleau En sijn Geariveerd op den 17 dezer En ik bevinden mij stijf Geseneerd4 voor het leeren het welke Een Groote hoofd brekinge is voor mij maer ik hopen van verhaeven5 te worden want uijt deze schoole t' vertrek meest al voor sergeant6 En sijt zoo Goed van de Complimenten te doen aen Huffel van zijne zoone want t' is door hem dat ik hier zijn En dat nog wel met hem gong als ik van hem zijn vertrokken En k' hebt op de route Eenen sligten voed7 Gehad maer dien is Genesen En wij zijn over den berg van st plom8 Gepasseerd op den 13ten van februarius zijn wij daer op gekomen En hebben daer rustdag op gehad den 15den zijn wij naer beneden Gekomen En aen Een ander mijnder9 rotse wasser de sneeuw van de bergen gevallen dat den weg vol was En wij hebben hulpe Gehad van 10 werklien maer in het los maeken van de sneeuw is een onweder opgekomen het welke de sneeuw van de bergen heefd doen vallen dat wij daer al onder waeren daer was maer Een die daer niet in en was En een die in den pit is gevallen wel vif honderd voeten diepe maer is daer nog levende uijt gekoomen En dien moment beloofd van Een misse te doen lesen voor de sielen uijt he vagevier als ik daer uijt soude gekomen hebben En ik versouken dat ul die soude willen doen lesen En segd ul voor de waerheijd Dat ik nog noit zulk geen benaudheijd10 hebt Gehad als dien dag ook kunt ul wel dinken door de landeurige11 route dat men niet En wind12 ik hebben al dat ik haed versleten daerom versouken ik ul wat Geld als UL kond send mij 15 frant ul zuld mij Groot pleisier doen ik En vraegen niet voor te drinken of om daer sligte13 dingen mede te doen ik vrage ul maer om mijn noodsakelukheden omdat ik soude konnen uijt komen14 als de ander cameraden ik zijn nog 15 en 1/2 heuren van paris waer mede ik ik sluijten blijvende in afwachtinge van ul antwoorde

ul toe Genegenden zoon

Louis joseph Godaert

de complimenten aen oncle en tante annoot En aen jouffrauw marie En aen hun kinderen als ook aen joseph becquet en zijn vrouwe En aen mijn vrienden En goede kennisse

Mijn adres A Monsieur Louis joseph Godaert au 4me Compagnie tiraillieur15 bataillon d' jnstruction a fontainebleau

Aantekeningen


Vergelijk brief 246 van dezelfde schrijver. 1 Ci-devant, voorheen. 2 Nalaten. 3 Udine, tussen Venetië en Trieste. 4 Zeer gegeneerd, zeer in verlegenheid. 5 Verheven, in rang bevorderd. 6 "Want uit deze school vertrekken de meesten als sergeant." 7 Zere voet. 8 Simplon; de republiek Wallis was in 1810 ingelijfd bij Frankrijk. 9 Minder, kleinere. 10 Benauwdheid, angst. 11 Langdurige. 12 Wint; men gaat daar niet op vooruit. 13 Slechte. 14 Uitkomen, voor de dag komen. 15 Tirailleur, infanterist. 16 Wijziging volgens Debrabandere.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel