Brief Nr 13 De Veldtochten in het oosten

N 131 GELUWE

a monsieur pieter joannes hollebeke departement de la Lijs conton de werveke commune de gheillewe en flaendere a monsieur pieter joannes hollebeke par meene

Zeer beminde vader ende moeder ende zusters ende broeders

naer UL mijne zeer ootmoedige compelementen gedaen te hebben en kan ik niet naerlaeten van UL aen te kondigen waer en in wat gesteltenisse ik ben en ik ben vertransportert van prison tot prisons en ik hebbe groote armoede in de prisons gehad en hebbere tot drijmael toe in d' ospitalen gelegen den Eerten1 tot gend negen weken en den tweedemael tot tionville zes weken enden dermael tot mets in lorinnen2 en ik ben uijt het prison gegaen den 13 van julius in den depot general tot strasbourg maer wij en zijn nog engeen reugement3 maer het begint met mij nu wel te gaen en ik verzoeke aen UL zeer ootmoediglijk van mij de compelementen te doen aen alle mijne vrinden en goede kennisse en verzoeke aen UL ook van mij twee kroonnen geld af te sturen vermits ik ze zeer noodig hebbe en *urichs mij af sitou sitou en ik verzoeke aen UL ook van zorge te draegen voor mijn dingen4 vermits ik verope in het korte noodig te hebben en verzoeke van mij in uwen brief af te sturen hoe het thuijs gaet met de Dijserteurs maer gijlieden moet den brief doen franqueren en op sturen naer den depot general onder de zestwinste compagnie tot strasbourg waermede ik blijve met groetenisse end afwachtinge op mij verzoek
zeer beminde vader ende moeder ende zusters ende broeders
actum dezen 21 julius 1806 UL zeer ootmoedigen ende onderdanen zone

pieter francois de fever

Aantekeningen
1 De eerste keer. 2 La Lorraine. 3 Regiment. 4 Kleren.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel