Brief Nr 132 Her en der in Frankrijk

O 196 PETEGEM28

A Aen de weduwe Van Joannes franciscus Martroije tot peteghem bij oudenaerde dupartement du L' Escaut1 arrondisement van oudenaerde

Ruele2 den 6 aprlia i8i2

Seer Beminde moeder Zusters ende broeders

Ik En zal niet Naerlaeten noch niet mankieren van uL. allegaeder de Complementen en een gelukzaligen hoogtijd van paesschen te Wenschen ende ook niet en zal mankieren van UL. te laeten Weten als dat Ik noch In volle gezondheijd ben gelijk Ik verope3 dat gij uL. het zelve zijt ende ook als dat wij beminde moeder zusters en broeders dat wij i3 dagen gemarseert hebben op den 22 van maerte geariveert zijn in corbouvaij4 en wij bebben 3 dagen daer In geweest op de 25 maerte zijn wij naer Ruele gegaen In onzen depou5 en wij moeten 6 uren dags exerseren wij hebben gemarseert over de arduijnbergen alwaer zij de molesteenen of wel andere steenen En backen uijt trocken wij hebben In vrancrijk gegaen en daer was alles zoo diere dat wij 3 stuijvers gegeven hebben van een pondt brood En dat wij sneeuw geheten hebben van dorst dat wij geen water en conden krijgen dat dochte6 noch wijn want daer en was geen bier zoo gij Lieden zijt zoo goet van een goet gebedt voor ons te doen als het moglijk Is want van7 al den tijd dat opgegaen zijn8 en hebben wij noch In de kerke niet geweest want wij en mogen uijt ons cazeiren niet gaen gijlieden cont wel dinken hoe dat wij In onze Ionge Iaeren gestraft zijn want het Is ongelukkig voor de Iongheijh9 die moeten soldaet wezen In dezen tijd want niemandt en zoude dat gelooven voor die het aen en gaet zoo dat wij noch met 4 Iongens van goede kennisse bij malkanderen zijn te weten Ioannes wittouch werteghem10 Louis de bouver wanigem11 en francies delbarre elseghem12 als dat wij al onder een regiment zijn maer verdeeldt In verscheijde compagnie zijn zoo dat wij alle dagen bij een zijn en op een pleijn exerseren want en hebben anders geen plezier zoo zijt zoo goet van de ouders van hier boven13 de complementen zoudt doen zoo dat Ik geiren zoude weten hoeverre dat zij In mijne classe gevraegt zijn14 ende wiene dat er al moet soldaet commen zijn want het Is ongelukckig voor die moeten soldaet commen zijn ende ook dat Ik geirn zoude weten of Louis de Klerck al geschreven heeft ende waer dat hij Is

Seerbeminde moeder zijt zoo goet als het mogelijk Is van mij een weijnig gelt op te zenden want als wij In onzen depou15 gecommen zijn en hebben geen pre16 meer getrocken wij moeten eest ons kleederen afverdienen17 en wij hebben drij franck moeten geven voor ons bestels18 om ons kleederen te cusschen19 en ons knoppen20 te schuren. wij hebben ons kleederen21 de 31 van maerte gehat ende den 4 van aprel hebben wij de Inspeccie gemaekt voor den keijzer In corbouvaij4 Ik verzoeke dat gij zoudt de complementen zoudt doen aen mijn peter ende meter ende aen anemarie van Steenbrugge ende an Ioannes babtieste Lanaauw tot avelghem ende aen francies van tieghem tot kerkhove Immers geheel het huijs gezien22 ende an Louis herremans tot bever ende aen petrus van den hende Immers geheel het huijs gezien22 ende aen mijn heer Liedts tot oudenaerde ende aen alle mijne Lieve geburen ende Ik verzoeke dat gij niet lange en zoudt wachten van schrijven want wij zullen waerscheijnelijk In het corte23 moeten vertrecken naer duijts Landt moeten vertrecken ende de complementen aen alle mijne vrienden waer mede blijve Ik In afwachtinge ende van UL. antworde ende troorst24 ende de complimenten aen amandus Geirnmonprez tot Kerckhove Ende Complimenten aen de ouders van Jan Craeijenest tot oudenaerde op de caeije als dat wij hem gevonden in cortboijvoeij4 ende hij is vertrocken nae Venscens25 om de wachten daer te doen ende hij verwagt zijnen conge26 tirailleur onder de garde Imperiale

UL: D:W: Dien(aer) Ende onderdanigen zoone

Mijn adres is a Louis martroije Chasseur flancuers ie27 regiment ie27 Bataillon 4 Compagnie a la garde Imperiale a Cazeir* bij parijs

Aantekeningen


1 Schelde. 2 Rueil; Nanterre, Parijs. 3 Hoop. 4 Courbevoie, Parijs. 5 Depot, legerbestemming. 6 Water dat deugde, goed water. 7 Gedurende. 8 In dienst zijn. 9 De jeugd, de jongelui. 10 Wortegem (O 95). 11 Wannegem-Lede (O 89). 12 Elsegem (O 195). 13 Bovengenoemden. 14 Tot welk nummer de jongens van mijn lichting opgeroepen zijn. 15 Depot, legerbestemming. 16 Soldij. 17 Eerst ons uniform terugverdienen, betalen uit de soldij. 18 Borstels. 19 Kuisen, schoonmaken. 20 Knopen. 21 Uniform. 22 Huisgezin. 23 Binnenkort. 24 Troost, opbeuring. 25 Vincennes. 26 Ontslag uit de dienst. 27 Eerste. 28 Bij Oudenaarde.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel