Brief Nr 133 Her en der in Frankrijk

N 132 MEENEN

A monsieur jaques van verken a menin Departement dela lijs Larrondissement de courtrai canton de menin a menin La rue de moulin a flandre cito cito cito

Metz jn Loreijnen1 Den 8 meij 1812

Carolus poorter Zeer beminden Vader Ende Lieve moeder, zusters Ende Broeders

naer uL: van herten gegroet te hebben Jk Laet uL: weten Den staed van mijne gezondheijd als dat het nog al stillekens2 gaet met mij zoo hope jk dat het ook zoo is met uL: En geheel de familie En al mijn Beste kennissen jk peijze3 dat jk den slegtsten4 van al ben jk Laet weten Dat jk uwen Brief ontfangen En mijn geld ontfangen hebbe met blijdschap waer voor uL: te Bedanken hebbe jk En mijn geld niet verdrinken jk hebbe maer genoeg gehad om Een zwarten carwaet5 te kopen gijlieden hebt geschreven Dat gij peijst dat jk Beter6 ben als gulder7 waer over jk niet content En ben jk hebbe nog geen ortie prez8 getrokken van 't sedert dat jk hier ben niet dat gij gezeijd hebt Dat jk al Langhe niet wederom En mogte schrijven Den Briefdraeger En moet niet Behoud9 wezen van vreeze van de benen te breken jk En zal al Lange niet meer schrijven jk Bidde dat gij mij zoud wat geld zenden zoo veel als 't mogelijk is want het is g'heel weijnig het gon10 gij mij gezonden hebt jk ben wel verwonderd11 van het gonne gij gezeijd hebt als jk vertrokken hebbe dat gij mij jn geen nood En zoude Laeten gij En moet niet peijzen dat jk Beter6 zijn als gulder7 want had jk mogt naer huijs komen jk zoude Liever Een jaer Lang drogen Brood Eten want jk moet Er hier wel Eten

Jk peijze dat jk den 15 junij te vertrekken naer turkijen Daerom zijt zoo goet van cito wederom te schrijven wij zijn gheel gemonteerd12 gereed om te vertrekken Jk peijze dat het den Laesten keer is dat jk zal schrijven Jk verlange alle daege omden slag te gaen want het is hier niet Levelijk13 Jn plaetse van vier uren daegs jk moet Er 8 uren ExErceren De complimenten aen al mijn goede kennissen En aen mijne zuster niet En aen mijn broeder ook niet

Carolus poorter

Sapeur jn 4 Batlion tot metz jn 't kwartier Basse Departement de La moselle

Adieu Nemen voor altijd

Aantekeningen
1 Lorraine. 2 Rustig, kalmpjes aan. 3 Peins, denk. 4 De slechtste, er het slechtst aan toe. 5 Kravat, das, halsdoek. 6 Er beter aan toe. 7 Gij. 8 Een oordje soldij. 9 Benauwd, bang. 10 Hetgeen. 11 Verbaasd over. 12 Uitgerust, van uitrusting voorzien. 13 Niet om te leven, niet om uit te houden.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel