Brief Nr 135 Her en der in Frankrijk

O 3 MARKEGEM

a Mouseur keirsbielck jans a maerkegem conton a oostrozebeke departement de la lijs a markegem

A Monsieur Monsieur gensbeulegue demeurans1 a markem departement de la lisse a markem canton oosrosbeke courtraij2

lons le sonie3 den 28 augustus 1812

zeer lieven vader ende moeder zusters ende broeders

ik laet u weten den staet van minne gezondheijd godt lof het gaet noch al wel met mij en ik verhope van ul: het zelve en laet u weten als dat ik ben dragonder4 om reden dat daer te groote aermoede was in de gardenacional5 en daer ik nu ben men is wildig6 van Eten en drinken maer men trekt geen geld zij houden het in de ordineire7 om aerdappels en gronsel8 te kopen en ten Eijnden9 de 5 dagen als daer wat over is zij geven het maer10 ook men kan niet klaegen men heeft 6 pond witte brood om in de sope11 en 8 pond vleesch dat het bollion12 gelijk olie is en achter den noein13 hebben wij aerdappels genog met Een pond boter daer in met suikerboonen14 in en het geel goet Eten maer het is noch tristig dat men geen geld en heeft dat ik noeijt en mag15 gaen met mijn cameraeten om Een flassche wijn te drinken want hij gelt maer 5 groote de bottellie en het schoonste witte brood voor twee stuijvers het pond en ik verzoeke u uijt alle liefde mijn vader dat gij zoude willen wat geld opzenden om mij in wat te verhelpen om naelden en gaeeren en ander nodigheden te kopen en ik laet u weten wat kleeren dat ik hebbe Een koperen mutsse met Een langen stert van perssehaer16 met Een groene laken kazak17 met gilve18 op slaegers19 en Een wit laken vestie met Een schoone witte lo*en20 broek met schoone leiren21 en om in de weke te dragen heeft men Een groene muijtsse met wit *gebordurt Een groene veste met Een linwaeden22 broek met Een paer getten23 en schoene dat men schoonder in de weke gekleet is als het zondags in de gardenasional en ook laet ik u weten als dat ik den 16. juli van antwerpen vertrooken ben en ben den 13 van augustus gearrever in mijn dipo24 en ik hebbe vele vremde streken gezien van bergen van dorre landen van schoone vruchbaere velden en ook landen dat daer haest niet en groeide als keien bergen kalk bergen die dorre en onvruchbaer waeren en ook wel bergen gezien dat25 het schoone vruchten waeren die al zoo hooge waeren als de onze lieve vrouwe torre26 tot brugge dat men verh**t was als men beneden (z)ag en de huijzen en staen al zoo te lande niet gelijk al onzent de boeren woonen daer al bij de kerken men kan zoommewils27 3 a 4 uren gaen dat men noch huijs noch kerke en ziet dat men altijd gaet tusschen de bergen en wij hebben wel 70 uren gegaen daer men niet als ardunbergen28 gehad en hebben en dat zoo hoog als men zien konde rechte op29 en dat waeren schijven zoo dick dat men roeij30 gehad hadde om te overvaemen31 maer zij en waeren geheel zoo niet32 en op den anderen kant staen schoone driven33 dat het wander is om zien en in mijn dipo het is maer Een kleene stee en zij staat in Een lechte34 en men kan niet voorder zien als Een alve ure dat de bergen zoo dicht bij Een zijn en daer is Een grooten berg van ardun als men 100 roen35 van daer zoude wezen als het smorgens 9 uren men zoude noch geen zonne gezien hebben en rond om De stee en staet niet anders als drujven en voors laet ik uw weten als dat ik maer 2 uren te peerde en 2 uren te voet en moet exesseeeren en het certefikaet dat ik gezonden hebben als het niet goet en zoude wezen gij moet maer schriven ik peijzen dat ik u Een beter zal afzenden ook ben ik in volle verlangen om te weten hoe het al gaet met geel het huijsgezin en om te weten hoe het gaet met mijn cozins36 die in de gardenasional zijn of het corthe37 noch tot anvers38 licht of dat zij vertrokken zijn ofte niet en doet de complamenten aen geel mijn famile en ***us de w*** en hebbe men een van mijn kennessen gevond(en en) dat is vermaete van olssen39 en ik hebbe ook hooren zeggen van Een ander die in spaeien geweest hadde dat mijn broeder noch in het leven is maer dat40 geel verre in spaeien is en hier mede is het Eijnde van mijn brief en ik blijve achtinge uwen zoone

franciscus van keirsbelk

lons le sonie den 28 augustus 1812

en dit is het addres om Een brief weder te schriven Mon na' dresse es no* que met dragon au 23me Regiment au depot a Lon Le Sonnier departement du jurard en conte quiaseberque41

Aantekeningen


1 Demeurant, wonende. 2 Het tweede adres is door een andere hand geschreven, misschien dezelfde die onderaan de brief het adres in het Frans noteert; de naam Keirsbelk is zwaar verhaspeld. De indruk wordt gewekt, dat de brief na opening is voorzien van de adressering die boven als eerste is weergegeven. 3 Lons le Saunier in Frankrijk, Jura. 4 Dragonder, lichte cavalerist. 5 Garde nationale. 6 Weeldig, rijk. 7 Gezamenlijke huishouding. 8 Groensel, groente. 9 Op het einde van, na verloop van. 10 Slechts, pas. 11 Soep. 12 Bouillon, soep. 13 Noen, middag. 14 Prinsesseboontjes. 15 Kan. 16 Paardshaar, paardehaar. 17 Lange soldatenjas. 18 Geel. 19 Omslagen, revers of manchetten. 20 Loden, zwaar wollen. 21 Leders, opgezette stukken van leder. 22 Linnen. 23 Getten, slobkousen. 24 Depot, legerbestemming, lichting. 25 Waar. 26 Toren. 27 Soms. 28 Bergen van arduin. 29 Rechtop, steil. 30 Rooi, last, moeite. 31 Omvademen, met de armen omspannen. 32 "Ze waren niet geheel en al zo." 33 Druiven. 34 Laagte. 35 Roeden, meters. 36 Neven. 37 Cohorte, lichting. 38 Antwerpen. 39 Olsene (O 11). 40 Lees: dat hij. 41 Wellicht ook weer een verbastering van de naam van de afzender.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel