Brief Nr 14 De Veldtochten in het oosten

N 41 ARDOOIE

A Monsuier Joseph verlinden tot Kolschem canton van ardoue1 Departement du leije par gand a La flanderen sito sito

strasbourg den 29 julij 1806

zeer beminden zwaeger zusters ende broeders

ik laet ul weeten als dat ik uwen brief hebbe ontfangen met vier fransche kroonen op den tweeden deser maend julij waer mede ik mij kleijne deugd2 hebbe konnen doen het is mij in de kooten3 bijna alles afgenomen maer nu ben ik van de kooten verlost ik ben den 23 dezer maend in den depo jenerael4 tot strasbour lieber5 ingegaen alwaer ik noch al wel ben men zegt als dat men na jtalien moet al heir is pieter schoonnemaekers jan uijtgetrokken6 voor kannonier, jronijmus de buck is alheir ook bij mij ik hebbe noch geen resiment ik kan niet zeggen onder wat volk7 ik ben zendt mij eenen brief hoe het met ul, gaet of gij noch alle gezond zijt ik ben godt lof gezond en wel te pas

desen 29 julij 1806

voor Bernaerd van parijs uijt den den depo jenerael tot srasbourg

Aantekeningen


1 Ardooie. 2 Weinig voordeel. 3 Meervoud van kot, gevangenis. 4 Général, dépôt général. 5 Vrij. 6 Geselecteerd. 7 Bij wat voor troep, legerafdeling.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel