Brief Nr 144 Uit de hospitalen

a H 112 WOUMEN

Au citoijeen1 citoijeen Jacobis pauwels demuran2 au Woomen departemen de La Lijs conton dexmuide au Woomen Sito Sito

Amiens den 26 pluviose 7 Jaer3

seer Lieven ende Wel beminden Vader ende moeder

naer UL: van herten gegroet te hebben, ben ick UL: wenschende eenen salijgen varsten4 met den aenstaenden paesschen, Lieven vader ick hebbe een groot arret5 gehad, want k hebbe thien croonen quit gerockt6, door mijn siekte want ick was geheel stijf verre geset7 Lieven ick ben uw Lieden versoekende van mij te willen wat geld Laeten toecomen ick tegenwoord het nog niet van doene en hebbe maer k sal nog wel eenen Maend in het d' hospitael blijven en als daer uijt sal gaen quesie8 ofte Ghij nogte sult de occasie hebben van mij geld af te senden, quesie8 waer ick naer toe sal moeten gaen en daerom want ten is nog al geen grooten laegenoodt9 int ospitael als men maer geld en heeft maer staen wel ten aptite10; Lieven vader Laete Ul: weten ald dat meests al vertrocken zijn naer s'zeep11 een zeestad buijten12 de gonne13 die slegt der ganck14 waeren ofte wel geen schoen en hadden Lieven vader als gij Lieden schrijft gelieft den brief te doen addresseeren in het selve ospilaet millitaire15 amiens Lieven vader ick ben Ul: versoekende van soo haest UL: desen ontfang seffens16 in het retoer te willen weder schrijven

Seer Lieven vader ende moeder jck blijve in afwagtijnge van UL: brief Ende mijn versoek

Ul: DW Dienaer ende zoone

joannes baptieste pauwels

Seer Lieven Vader ick Laete Ul: weten hoe veele ik hebbe k' hebbe tegenwoordigh nu nog twee croon stucken als ick hier uijt sal gaen naer mijn batlon ick ben al gauwe sonder Geld Seer Lieven vader ick ben verwondert hoe dat gij een hemde heeft mede gesonden waer dat geheel mijn rugge door sadt17 Om t Eijndigen

Lieven vader Dienaer ende soone

Aantekeningen
Vergelijk de brieven 145, 287 en 289 van dezelfde schrijver. 1 Burger. 2 Demeurant, wonende. 3 De datum is: 14 februari 1799. 4 Vasten. 5 Arrêt, tegenslag. 6 Kwijt geraakt. 7 Achterop geraakt. 8 Kwestie; het is nog de vraag. 9 Lange nood? 10 Dan heeft men wel honger? Dan kan men wel eten? 11 Dieppe. 12 Behalve. 13 Degenen. 14 Slecht ter been. 15 Hôpital militaire, militair hospitaal. 16 Aanstonds. 17 "Waar mijn hele rug doorheen kwam;" waar grote gaten in zaten.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel