Brief Nr 149 Uit de hospitalen

H 64 ICHTEGEM

A Monsieur monsieur charle pierloot dumerant1 a jchtegem departement du La Lis conton du thourout2 prosse3 du geusebosch A jchtegem En flandere sito sito sito Bruges

alExanderien Dezen 19 februarij 1807

seer Beminden vader Ende beijde mijn broeders

naer uL: van herten gegroet te hebben met wensch van Een zaelig nieuwjaer aen uw vader En aen geel de familie, soo En can jk niet naelaeten van uL te schriven den staed van mijne gesondheijd waer jn jk mij nog wel Bevinde uijt genomen dat jk Een geel seeren voed4 hebbe En den cerussein5 heeft daer al veel vleesch afgesneden maer het gaet tegenwoordig wat beter En jk hebbe geareveert tot grenobelen den 1sten jarij6 1807 En jk ben vertrokken den 21sten jarij naer alExanderien En geareveert den 5den ferij7 tot alExanderien En wij hebben onder den weg veel afgezien8 En veel Bergen gep(asee)rt En jn savoien9 En isser niet anders als bergen En dat geel hoog En wij hebben daer Een van die bergen moeten opklemmen die genaemt word den berge monsenij10 En wij hebben 7 uren weug11 moeten doen om over te paseren van den Eenen cant tot den anderen En jk hebbe 3 mael in de vallende siekten gelegen Een keer in het zinken12 van den berg, En dien berg comt tot in de wolken want wij En zaegen malcanderen niet van de wolken

Ende verzoeke uL: oom Ende moije13 om wat gelt want jk hebbe het noodig want dat14 jk moste in het hospetael gaen jk zoud het nodig hebben want al die naer het hospetael gaen En geen geld En heeft moet daer in sterven want daer zijnder al 70 doot, van dit jaer van ons rezament, En (j)k En jk zoud geiren 4 of vijf croonstukken hebben sijtot sitou sitou want wij verhopen dat wij gaen in het corte vertreken En dat wederkeeren naer de canten van den rijn 15 uren van parijs15 waer mede blijve met verwachtinge seer beminden vader En broeders oom En moije13 En verhope: van in corten tijd aftekomen

uL oodm dienaer En zoone

En gij moet het addres alzoo schrijven a monsieur monsieur francois pierloot militaire a alExanderien departement du maringo16 1iere compagnie 2de battelion 112 Rezement

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 151 en 198 van dezelfde schrijver. 1 Demeurant, wonende. 2 Torhout. 3 Proche, nabij. 4 Zeer zieke voet. 5 Chirurgijn. 6 Januari. 7 Februari. 8 Ontbering gehad. 9 Savoye. 10 Mt. Cenis. 11 Weg, afstand. 12 Afdalen. 13 Tante. 14 Indien. 15 Hij is kennelijk slecht geïnformeerd. 16 Marengo, plaats bij Alessandria.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel