Brief Nr 151 Uit de hospitalen

H 64 ICHTEGEM

A Monsuer caerler pierloot a ichte(gem) Canton De thourt1 De paertement De la lies A jchtegem sito

Desen 17 maerte 1808 francies pierlot

Zeer Beminden vader ende Broeders

ik kome schrijven als Dat ik al 6 manden in het hospitael ligge tegen turin in moncallien2 ik hebbe Eerst De kursen3 gehad en ik ben daer van genesen ik ligge nae4 met zeere beenen daer ik niet op en kan staen Die aen mijn kniens geelegaens5 op getroken sijn en het sertificaet daer gulder mij nae komt te versoeken dat en kan ik om mogelijk6 nae4 niet krijgen want ik ligge dat ik niet gaen en kan en mijn resiment is geens vertroken maer zoo gouwe dat het mogelijk is ik zal het proeven7 te krijgen en ik kome te versoeken8 hoe dat het gaet met mijn Broeder of hij noch thuijs is ofte niet en Dat ik uL vader zoud versoeken om mij noch wat geld op te senden want ik ligge met groote aermoede9 in het hospetael en dat ik hulder10 kome te versoeken van wederom te schrijven zoo gouwe Dat gulder kont
A Monsuer francies pierlaet soldaet a 112eem resiment 2 Batallion grenadier pacer a turin a hopetael melieteire a moncalien De paertement du po11
Mijn addres a Monsieur pierloot gernedier dans la 112 regement 2 bataillon a L hopital a moncallie departement du po a Moncallier

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 149 en 198 van dezelfde schrijver. 1 Torhout. 2 Bij Turijn in de plaats Moncalieri. 3 De koortsen. 4 Nu. 5 Geheel en gans, helemaal. 6 Onmogelijk. 7 Proberen. 8 Vragen. 9 Ontbering. 10 U. 11 "...grenadier gelegerd in T. in het militair hospitaal in M. departement van de Po."


Zie de originelen   

Site van Jan van Bakel