Brief Nr 152 Uit de hospitalen

H 63 EERNEGEM

Au sieur Pierre Beuselinck Demeurant1 a Eerenghem canton De ghestellis2 arrd3 De Brugge Dept De la lijs a eerenghem

Baione4 Den 6 April 1808

Waerde Broeder ende niegte5

ik laet ul door Dezen weten als dat ik uwe brieven gedateert Den 13 8bre6 en die van niegte den 30 Der zelve maend hebbe ontfangen Den 4 november juijst het dags te vooren als wij zijn vertrokken uijt den Depot zoo dat wij ons den veijfden op roet begeven hebben, naer de groote arme7, ende op mijne roete heb ik het ongeluk gehat van in het hospietael te gaen tot limoges door eene ziekte die ik had van het marsieren daer heb ik in geweest tot den laesten van niewjaer dan ben ik alleen gegaen tot bourdou8 waer ik genootzakt was van weder in het ospietael te gaen waer ik juijst een maend hebbe in geweest dan ben ik weder stieb9 voort getrokken zoo dat ik den 21 Maert ben gekoomen in deze stadt al waer ik weder in het ospietael ben en ik en weet nog niet wanneer dat ik er zal uijtgaen nogtans en ben ik niet steijf10 ziek maer het is al in mijn been dat het ziet daer om en zijt dog niet miestroostig want ik dunk van ul dog nog eens te zien en mijne gansche famiele nogtans ben ik op weg van eene groote reijze te gaen doen zoo men hier zegt nog wel en drij a vier onderd ueren voorder11 moeten als dat wij hier zijn nogtans reken ik hier al over de drij onderd ueren van huijs ik heb op die roete al defrente12 landstreken gevonden en ik hoper hier op diet13 reijssen nog meerder te zien want als wij hier weg gaen coomen wij den tweeden dag in spanieen het welk zoo men hier zegt een slegt land is voor de soldaeten om door te gaen want als er maer tien a twaalf man en zijn14 worden zij vermoord en daer comen wij in portegal welke landstreke wat beter is en dan word de gansche arme bij een verzamelt om zoo men zegt te gaen streijden tegen den Engelsman en het is u onsschreijfeleijk15 broeder wat schromeleijk16 volk dat hier door marsiert hier mede de compelementen aen mijn zusters ende niegte siecieliea en zijt zoo goed van haer dezen brief ook eens te laeten lezen en wat aengaet van die twee brieven die ik heb ontfangen daer ben ik ten uijtersten van content ende blijve uw daer herteleijk dankbaer over ende ik hebbe nog geene andere brieven ontfangen en voorders de compelementen aen alle mijne vrienden en goede kenniese

Waer Mede ik blijve ul Broeder ende Dienaer

pierre jonkheere + 17

P:S: zijt zoo goed van seffens weder te schreijven en stilletan18 zoeken te weeten of mijn Oncle Maekelberg al eenen brief naer mij heeft geschreven want ik defrente brieven geschreven heb naer hem en dat in den brief te zetten en ook de andere niewigheijden wie er allen in het lot gevallen is19

mijn adres Au sieur pierre jonckheer soldaet au 27e regt Liegere 3 Battaellon 1 companie chasseur a piet a la hopietal du baijone Depd du Basspirne A Baijone20

Aantekeningen


1 Wonende. 2 Gistel. 3 Arrondissement. 4 Bayonne. 5 Nicht. 6 Oktober. 7 La grande armée. 8 Bordeaux. 9 Stijf, flink, een flink eind. 10 Erg. 11 Verder. 12 Differente, verschillende. 13 Dit, deze. 14 Als ze in kleine groepjes zijn. 15 Onbeschrijflijk. 16 Schromelijk, ontzettend veel. 17 Zijn eigen ondertekening. 18 Stilletjesaan, voorzichtig. 19 Door loting is aangewezen voor de dienst. 20 "...27e Lichte regiment 3e bataljon 1e compagne, jager te voet, in het hospitaal van B. departement Basses Pyrénées."
Pierre Beuselinck was landbouwer. Zijn afstammelingen wonen nog op een landgoed te Eernegem.


Zie de originelen           

Site van Jan van Bakel