Brief Nr 154 Uit de hospitalen

O 83 VICHTE

a Monsieur Monsieur De Rijckere Baes saunier1 dans la Rue De la lijs arrondissement de Courtraij Departement de la Lijs pour Remettre a mr. francois Peers Cabretier2 a vichte Lijs A Courtraij cito cito

Alexandrie Den 31 auguste 1808

Beminden oncle Ende tante vaeder Ende moeder Broeders Ende suchter3;

Ick laete aen UE: weten als dat Ick UE: Brief van Daeten 13 Junius Geheel wel ontfanghen hebbe, waerbij Jck vernomen hebbe dat UE: Nogh Al te saemen In Goede Gezondheijd zijt, Dat Mij veel plezier Doet, Jck laete aen ulieden weten als Dat Jck ontrent de twee maenden In het hospitael Gelegen hebbe, met de Corssen4, Daer of dat5 Jck Bij Naer gestorven hebbe, Daer om Dat jck God Magh bedancken dat hij Mij Nogh het Leven Gelaeten heeft, maer Jck En heb het Niet Gemeijnt6 van Nogh Eens te Genezen, En had Jck het Geluck Niet gehad van Mijnen Brief te ontfangen, Gelijck of' en7 Mijnen cammeraed Jn het hosptael Gebragt heeft, met het Gelt Daer In, En had Ick mogelijckx En bij naer verzekert8 het Leven niet Blijven behouden, Maer Jck magh het ulieden danckwijten9 dat Jck nogh Leve, want zonder Gelt had Jck 'er Moeten craveren10, Jck' heb 'er Meer als 25 vlaeminghen zien sterven, bij Gebrek dat zij Geen Gelt en hadden, Jck hebbe oock Nogh dickmaels Jn Mijne Groote ziekte en droomen gepeijst dat Jck van Mijne alderliefde francoise moije11 Opgepast12 was, Maer jck hebbe Mij dickmals bedrogen gevonden dat Mij Groodt lijden Dede, want zij Jn het hospital om Geen mensch En Geven, want zij zijn daer Erger opgevoedt als Eene beeste, maer dogh hebbe Jck Nogh het Geluck Gehad van Mijne leven te behouden; Jck laete aen UE: Nogh weten Binnen den tijd dat Jck Jn hespetal gelegen Hebbe dat het vierde Bataillon vertrocken is daer alle Mijne Cammeraeden Jn Zijn; dat Mij pijne gedaen Heeft, En zij zijn Naer perpingnon13 Jn spaenjen vertrocken, om te Gaen vechten Naer den jngelsman14, En had Jck Niet ziek Geweest, had Jck Mede Gegaen, om Reden dat Mijnen Commandant, Daer bij dat15 jck Secretaeris was, mede vertrocken is, Maer Jck hope als Jck Geheel genezen zal zijn, Dat Jck Met Een Detachement van 100 mannen zal Mogen achter Gaen, En wederom bij Mijnen Commandant secretaeris worden, Gelijck Jck van te vooren was, wij En zijn Jn alexandrien Maer Meer Met 300 Mannen van ons Regiment, En dat zijn al Mannen dien ziek Jn het hospitael Gelegen hebben, En Jck heb' er nogh ontrent de 40 Mannen onder Mijn Gebied16, daer Mede dat Jck aenden General zal vraegen om te vertrecken Naer spaenjen, want daer Goed Leven is;

Mijne beminde, Jck ben verzekert dat Gij lieden al te saemen verwondert Geweest hebt, om dat Jck zoo lange gewacht hebbe van schrijven, En dat Gij lieden seffens antworde gevraegt hebt, Maer Gij lieden Moet mij pardonneren, want Jck En hebbe niet Eerder Geconnen, om Reden dat Jck In het hospitael Lagh En te onpasselijck17 was, Maer zoo haest als Jck uijt het hospitael was hebbe jck seffens geschreven;

Mijne beminde Jck En Can aen UE: van dezen keer18 Geene Groote nieuwmaren19 geven; want zij al Gelijck van te vooren zijn, Maer Mijne alderliefste Gij hebt mij Beloft van dezen keer alle de nieuwmaeren af te schrijven dien 'er gebeurt zijn sichten20 Mijn vertreck, Maer Jck zalse geheel wel verwachten; Aengaende van antone verschelde En Can Jck Geene antworde becommen, want Jck self al twee brieven daernaer Geschreven hebbe, Maer Jck Meijne Dat hij van daer zal vertrocken zijn naer Een ander land, Maer Jck verzouke nu zijn adres als het zaeke is dat21 hij Geschreven heeft, Jck verzoucke Oock Nogh om te weten hoedat het met d' affairens22 is tusschen foulon En Joannes LoniaJeu*, of zij Geeffent23 zijn ofte Niet, En om te weten of Foulon nogh ziek is Jck verzoucke oock of Mr Jh van Houtte Nogh Jn hauwelijcke24 Niet En is, En hoe dat nogh al Met petrus En Louis Gaet,

Mijne beminde Jck En hebbe Niet Meer gemeijnt van te connen Naer UE: schrijven want Jck bij Naer Geheel dood geweest hebbe, waermede Jck sluijte den Brief,

De Complimenten aen Joannes vandenbogaerde aen foulon zijne vrouwe En aen Rosalia foulon, Ende oock aen Joannes Harout francois plankaert aen alle mijne vrienden, Ooms Ende Moijen25 En alle mijne goede kennisse daer Mede dat Jck Eens26 Van Mijn Leven verkeert hebbe, Gij lieden moet mij verexcuseren om dat wat slicht Geschreven is want Jck Nogh Jn Mijn haer27 niet En Ben

waer mede blijve; UE: Oodmoedighen Dienaer Ende vriend

j: lazoe caporal

adres A Mr monsieur Joseph Lazoe Caporal dans le 112 Regiment 5 Bataillon 1e Compagnie En garnison a alexandrie dep' de maringo28
P.S. aengaende francois pinsen zal mogelijckx Een drij maenden t' huijs zijn want hij zijnen Conge zal hebben. met Een lammen stijven aerm Jck verzoucke Jn wat landen dat alle mijne cammeraegen liggen En of zij nogh niet gevochten En hebben

Aantekeningen


1 Zoutzieder. 2 Cabaretier, herbergier, kastelein. 3 Zuster. 4 De koorts. 5 Waarvan. 6 Gemeend, verwacht. 7 Gelijk of hem, zoals hem; te verstaan als: die, betrekkelijk voornaamwoord. 8 Zeker. 9 Dank weten, danken. 10 Kreperen. 11 Tante Françoise. 12 Verpleegd. 13 Perpignan in Zuid-Frankrijk. 14 De Engelsman, de Engelsen. 15 Waarbij dat: bij wie. 16 Bevel. 17 Ziek. 18 Van deze keer: deze keer. 19 Nieuwsberichten. 20 Sedert. 21 Als het zake is dat: indien. 22 De zaken, de kwestie. 23 Geregeld. 24 Huwelijk. 25 Tantes. 26 Ooit. 27 Jn Mijn haer: helemaal hersteld; ik ben nog niet helemaal in mijn gewone doen. 28 Marengo, plaats bij Alessandria.
Lazou (of Lazoe), Joseph, geboren te Deerlijk op 13 december 1786 als zoon van Maximilianus en Agatha Planckaert. Hij verbleef bij zijn tante Françoise Planckaert, de echtgenote van François Peers.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel