Brief Nr 157 Uit de hospitalen

O 4 OOSTROOZEBEKE

A Monseiur Monseiur Loudevid vercruse demeurand1 a ostrusbeck departement de la lijs arrondisiment de cortrec A ostrusbeck sito sito sito

Strasbourg Den 20 Maerte 1809

Seer Beminden Vader ende Moeder ende Broeders

Ik laet UL: weten als dat ik nogh in volle gezontheijd ben god lof UL is zeker verwondert dat ik in zoo lange niet geschreven hebbe maer het heeft mij veel pijne2 gedaen dat ik niet eeder3 de ocasie4 gehad en hebbe en met mijn voet is het nogh altijd het zelve waer dat ik altijd mede moet in de hospitalen doolen5 ik laet UL weten als dat ik van Naemen (?) uijt het hospitael weg gegaen zijn den 12 januwarius en van daer zijn ik in het hospitael gegaen tot Luxembourg en ik hebbe daer geleegen 14. dagen altijt met het ongemak van mijn voet en als ik uijt het hospitael tot Luxembourg gekomen zijn ik zijn voor gegaen tot Strasbourg in mijn depot6 ik daer gearreveert den 9. Februarius s' anoens7 ten 5 uren en ik zijn des anderendags in het hospitael wederom dat voet geel8 open gegaen was en tot nu toe is 'er kleijne9 beternisse zoo dat ik verhopen dat ik nogh altijd zal 't huijs komen maer dat eerst nogh altijd wat zal moeten afzien10 want in de hospitalen zij geven te letter11 om te leven en te veele om te sterven en ik verzoeke UL als het mogelijk is van mij twee fransche kroonen op te zenden dat togh grooten noot hebbe want dat12 ik geen grooten noot en hadde ik zoude nogh om geen geld geschreeven hebben ik hebbe het UL: in mijn laetsten brief geschreven dat geen geld zoude vraegen als ik geen grooten noot zoude hebben

ik zoeke13 UL: te laten weten hoe dat het gegaen is met mijn Broeder en of UL: dat sertificaet ontfangen heeft die ik toegezonden hebbe waer vooren daet ik veel moite hebbe moeten doen om te krijgen en of UL: daer voordeel mede gehad heeft dat ik togh peijzen14 dat mijn Broeder nogh 't huijs is en dat UL: mij soude laeten weten wat Numero dat hij getrokken heeft dat ik togh peijzen dat hij nooijt geen soldaet zal moeten zijn want het is zoo een sleget15 staet en nu tegenwoordig dat al dat soldaet is moet gaen vegten tegen den duijtschen Keijzer en had niet geweest dat in het hospitael met mijn slegten voet was ik had ook al uijt mijn depot moeten vertrekken van over 8 dagen zijn zij vertrockken den 13 dezer maer met dat16 in hospitael liggen en dat ik nog geen exercicie17 gedaen en hebbe ik peijse dat ik nogh gheel de zomer in strasbourg zal blijven liggen ik zal altijd18 een keer op de Route moeten zijn eerdat ik mijn conge19 zal krijgen om dat de groote20 zoude zien dat het waer is dat ik het niet en maeken en dat ik nogh altijd goede corasie21 hebbe en dat ik geen verdriet en maeken en Van uwen kant vader ende Moeder en maekt ook geen verdriet hebt altijd corosie21 en pasentie22 en peijst dat het de wille gods is al dat23 wij hier lien24 en zullen wij hier naer mals niet moeten lien

Ik Verzoeke UL: te laeten weten hoe dat het gegaen is met de lotinge of 'er geene ingevallen25 en zijn van kennisse en of UL: van geen niemaeren26 en weet

en Ik wenschen UL een saligen hoogthag27 aenstaende en doet de complementen aen patiste houdreve den Brouwer en aen de familie en goede kennisse

Waer Mede Blijve UL: dieswiligen28 dienaer en zoon

Leonardus vercruisse

het adres moet staen als volgt A Monsieur Leonard vercruijsse soldat au 18em Regement 4ieme Bataillon 3ime compagnie a la hopital Militaire A Strasbourg sito sito sito

Aantekeningen


1 Wonend. 2 Verdriet. 3 Eerder. 4 Gelegenheid. 5 Rondlopen. 6 Legerbestemming. 7 's Nanoens, in de namiddag. 8 Geheel. 9 Enige. 10 Pijn en ontbering lijden. 11 Weinig. 12 Indien. 13 Verzoek. 14 Denk, hoop. 15 Slechte. 16 Met dat: omdat. 17 Exercitie, eerste oefening. 18 In elk geval. 19 Congé, ontslag uit de dienst. 20 De officiers, de hoge heren. 21 Courage, moed. 22 Patientie, geduld. 23 Alles wat. 24 Lijden. 25 Ingeloot. 26 Nieuwtjes, nieuws. 27 Hoogdag, feestdag; wellicht Pasen. 28 Dienstwillige.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel