Brief Nr 159 Uit de hospitalen

O 188 MOEN

A Madame madame La Feuve1 De Jacque Favere a Moen Departement De la Lijs par Courtraij

Santander2 Den 19 mai 1810

Beminde Moeder

Dezen Dient om uL. te laeten weeten als Dat ik t' sedert twee maenden in Deze stad in het hopitael ben, met De Koorsen3, maer het Begint nu een weijnig Beter te zijn; zoo Dat ik niet konnen nadelaeten en hebbe van uL: Deze tijding te Doen en om mij ook te informeeren hoe Dat het met uL. Gezondheijd is. Maer mijne Beminde moeder Gij kont wel Dinken op wat maniere Dat men is, in De hospitaelen Bezonderlijk in een vremd Land, waer Door4 ik uL. zoude verzoeken mij eenig geld op te zenden indien het uL. mogelijk is, in een Blouwen wisselbrief Die zoo Gouw als Den Brief toekomt betaelt woorden

Voortz mijne beminde moeder het zoude mij een Groot plaeser5 Doen Dat ik moogte verstaen6 in uwen brief Dat uL welvaerende is, ik ben Drij hondert uren van huijs in Spanien. waer mede ik blijve uwen Genegen en oodmoedigen Zoon

Jacobus Faveure

De Groetenesse aen Ferdinadus lebelle De complimenten aen mijnen oom ** varsaillien hebbe een brief van uwe (?) ontfangen met geld maer t' sedert niet, en ik heb' er al twee geschreeven, schrijft Dog al gouw antwoorde

Mijn adres

a Monsieur monsieur Favere tambour au 4e Bataillon 4e compie Du 122e regiment De Ligne a Santander en Espagne

+ 7

Aantekeningen
1 Veuve, weduwe. 2 Santander in Spanje. 3 De koortsen. 4 Waarom, om welke reden. 5 Plezier. 6 Zou mogen vernemen. 7 De ondertekening van de opdrachtgever.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel