Brief Nr 16 De Veldtochten in het oosten

N 69 LANGEMARK

A Monsieur Monsieur jan fasseele a Langemark arondissement d' ijpres de lalijs

Anspach1 den 26 august 1806

beminden vader ende moeder

Naer ul van herten gegroet te te hebben laet ik ul weten den staet van mijne gesontheijdt jk hebbe uwen brief ontfangen den 28 julij met mijn geldt wij sijn noch altijd bij de boeren en jk en hebbe nu geen geldt meer noodig tot wat voorder2 als jk noodig hebbe jk sal schrijven de complementen aen alle vrienden en goekennissen en jk verlange te te weten wat er nieuws jn vlaenderen is en met mijn kleeren gij kont doen wat gij wilt maer mijn koofer3 moet gij in bewaerenis houden

ul soon en dienaer joannes fasseele

mijn adres is jn het 45 Regiment 3 battelion 5 compaingnie jn Anspach

Aantekeningen


Vergelijk brief 10 van dezelfde schrijver. 1 Ansbach. 2 Wat later, over enige tijd. 3 Klerenkoffer wellicht.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel