Brief Nr 160 Uit de hospitalen

H 103 KEIEM

A Monsieur Jaques Kule a Keijeme conton de nijpoort1 arrondissement De Bruges De partement de la Lijs citoe citoe

painbeouf2 den 14 xbre3 1810

seer Beminden Vader Susters Ende Broeders

Naer UE gegroet te hebben Dient dezen om UE te laeten weten den staed van mijne gezondheijd en ik verhope van UE het zelve en dat4 het anders waere het zoude mij groote pijne5 doen Seer Beminden vader ik laete UE weten als dat ik op den 25 october tot nantes gearriveert zijn fris en gezond en wij zijn van daer seffens op de fregaten6 gedaen en ik zijn op Een fregat het welke genaemt word l' andermaque15 waer dat wij stijf sligt7 zijn van Eten en drinken want wij en mosten niet anders Eten of peirde boonen8 en beschuijt waer dat de wormen uijtliepen en wij mosten daer stijf9 werken en bij nachte de wacht doen en wij kreegen daer noch veel slaegen maer nu ligge ik in het hospitael tot painboeuf en daer zijn ik wel van Eten en drinken en ik en hope niet dat ik noch zal moeten te schepe gaen want het fregat gaet aest10 vertrekken en zij zeggen al die in het hospitael liggen dat zij niet en moeten11 mee gaen en ik hebbe Een seeren armen en ik en kan niet manquiren van UE alle gaeder Een zalig nieuw=jaer te wenschen Met veel zegen en benedictie12 zoo13 naer ziele als naer lichaem en zijt zoo goed van mij nu antworde te schrijven want dat is den derden brief dat ik geschreven hebbe en ik ben stijf verwondert dat ik geen antworde en krijge maer ik peijze14 dat zij niet te rechten gekomen en is en doet de complimenten aen geel mijn familie en aen al mijne goede kennessen waer mede ik blijve in afwachtinge van UE

UE Dienaer en zone henricus jacobus kule

Mijn adres a monsieur hendericus jacobus kule dans hospitael militaire a painboeuf

Aantekeningen


1 Nieuwpoort. 2 Paimboeuf, aan de monding van de Loire. 3 December. 4 Indien. 5 Verdriet. 6 Fregatten, schepen. 7 Zeer slecht. 8 Paardebonen. 9 Hard. 10 Spoedig. 11 Behoeven. 12 Zegen. 13 Zowel. 14 Peins, vermoed. 15 De Andromaque (FdT).


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel