Brief Nr 161 Uit de hospitalen

N 69 LANGEMARK

A mousieure andries hoorelbeke d' partement d' la lisse arndise mente brugen canton ajpir commun langhmerke a Monsier andriese hoorelbeke ijpres

fiume1 den 12 gennewaerius2 1811

Seer beminden vaeder en moeder broeders en susters

ik en kan niet naelaten van ul' te schrijven dat is nu den tweeden brief die ik schrijf heb zedert den lesten brief die ik van ul' ontfangen hebt en ik ben nu al in de tweede maent sik3 en ik ben in grooten noet4 van geelt5 beminde ouders ik denck dat gij niet zult manqueren6 van mij 50 fran7 te schikken8 met eenen wissel en den wissel die moet blou9 zijn want als hij niet blou en is dan zou ik mogelijk nogh 3 maenden wagten moeten eer ik het geelt zou konnen krijgen daer voor beminde ouders zijt zoo goet van mij het seffens te senden want ik ben zonder een stuijver geldt en ik ben verpligt geweest van mijn beste kleederen te verkopen en tot nogh toe nogh alle dagen want anders en is in het hospitael niet te leven en ik ben nu al wat beter maer nogh niet regt gesont dan sendt het mij beminde ouders zoo haest als het u mogelijk is

en hier mede beminde ouders wens ik u alle een gelukzaligh niefjaer10 en een gelukkig eijnden en de complimenten aen alle mijn vrinde en aen alle mijn goede kennesen besonderlijk aen jacobus mussen en aen zijn huijsvrouw hier mede koom ik te slijten11 voders12 blijf ik uwen genegen zoo13

petrus joseph hoorelbeke

sito sito antwoort antwoort

a drees a monsieur monsieur pierre joseph hoorelbeke soldat dan la premiere compagnie d' ambulance a fiume d' ijllirij conscrit de L' an 181014.

Aantekeningen


1 Fiume, aan de Adriatische Zee in het voormalige koninkrijk Illijrie, thans Rijeka. 2 Januari. 3 Ziek. 4 Nood. 5 Geld. 6 Nalaten. 7 Franc. 8 Zenden. 9 Blauw. 10 Nieuwjaar. 11 Sluiten. 12 Verder. 13 Zoon. 14 Deze franse woorden staan in een ander handschrift.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel