Brief Nr 162 Uit de hospitalen

H 119 WINGENE

A Monsieur pierre goethals demeurant a wengne arrondissement bruges departent de la Lijs par bruges en flandre

Boulogne den 3e september 1811

Zeer Beminde Moeder

Dezen diend om mij t' informeren1 over den staet van UL gezontheijd verhopende dat het met UL beter gaet als met mij ik zijn in het hospitael sedert den 24 julius, en geene Docteurs konnen mijne ziekte genezen om reden het is inwendig in al de naeders2 en Letten3 maer wat aengaet ik hebbe uL eenen brief geschreven den 21 august waer ick geene antwoorde van ontfangen en hebbe het welke mij zeer verwondert, maer ick verhope door dezen dat gij mij zoude Laeten weten uwe nieuwmaeren4 en ook van zusters en broers en princepael5 van mijnen Broeder die in dienste is en ook van de jonkheijd6; en alle mijne vrienden zoo ick verhope UL in kort te zien met mijn Conge7 maer al wat ick u Leere dat den keijzer tot boulogne is gepasseert den 22 september en al de schepen hebben in zee gewest en hebben met Den ijngelsman8 geslegen9 en hebben veloren een schip van zesthien stikken Canon en zes mannen dood en twaelf of veerthien gequetste10 en alhier is er ontrend de Dertig duijzend mannen gecampeerd en al de zeeschepen worden vermaekt11 zoo dat men zegt dater eenen Groten nomber op zee zullen gaen

Waer mede ick Blijve UL in afwagtinghe zoo haest het mogelijk is

Joannes Goethals

mon adresse est a monsieur Jen Goethals Grenadier a la 2em Compagnie du 19em regiment de Ligne au Camp de gauche a boulogne Surmer12 of wel op het vlaemsch is mijn adresse aen Joannes goethals grenadier in het 19ste regiment in het tweede bataillon in het Camp tot Boulogne

De Complineenten aen alle mijne vrienden en Joannes nagart en zijne huijsvrauwe

Aantekeningen


1 Zich informeren, inlichtingen vragen. 2 Aders. 3 Leden, organen. 4 Nieuws. 5 Vooral. 6 Jeugd. 7 Congé, ontslag uit de dienst. 8 De Engelsman, de Engelsen. 9 Slag geleverd. 10 Gewonden. 11 Hersteld. 12 In het links gelegen kamp te Boulogne aan zee.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel