Brief Nr 165 Uit de hospitalen

H 66 AARTRIJKE

De Partement De lalies Arondesenmend taroot1 canton ardtrijken Desen brief te bestellen worden Aan Maniewel Robben tot Ardtrijken

Castrien2 Den 16 Januarij 1813

Teder Geliefd ouders Broeders En zusters

Jk Hoop Dat u Edelen mijn ver Geven zal van wegens dat ik zoo lang Gewagt Hebt met schrijfen maar het is mijn schult Niet ook laat ik u bedanken voor Dien brief met die wissel3 De Reden Dat ik Die niet beantwoord hebt Dat was toen ik Den brief kreeg moest wij den anderen Dag in de koppanien4 Dus liefen ouders hoop ik niet Dat Gij Daar op pijnsen5 zal liefen ouders broeders en zusters Nu be vin ik mij ver pligt om u te laten weten dat ik mijn bevin in het hoppitaal te Castrin2 Ik ben van de arme6 af Gekomen en krank zoo dat ik wel schielek7 tuijs zal wesen met De Paspoort8 vader En moeder Jk heb veel kouden Geleden van desen wunter In Rusland mar Jk hoop mijn Pensiejoen te krijgen Dat is vijf Honder vrank het zal nog wel Een maand of Drie aan lopen Eer ik tuijs bin Jn9 Dan zult Gij mijn wel mit bedroefden ogen aan zien ouders tot mijn Leet wesen moet ik u laten weten Dat ik voor smolenskie10 Geblesseert bin Dat is te zeggen Dat ik mijn linken arm kwijt bin in9 is of Geset11 tot aan de Elleboog Dus kunt Gij wel begrijpen liefen ouders hoe of het met mijn Gestelt is ik zal mijn maar troosten12 met mijn lot Geval13 Jk hoop Dat u dat ook zal doen ouders ik zou mijn wel weer Een brief te Rug ver wagten Maar ik weet Niet hoe lang ik hier bin ik zal zelf de Brief wesen Ik hoop Dat Desen te Regt komt veel bezonder nus14 weet ik Niet als Dat ik hoop dat u lieden allen Gesond zijn wat mijn betreft het fiber15 ben ik kweijt zoo Dat ik Gauw op zal Marseren In ik hoop (u) Gesond te om helsen Dat is mijn wens van al mijn wensen hier meden zal ik Eijndigen En verblijfen *** toe Genegenen zoon

Caroles wittenzale

Aantekeningen
1 Torhout. 2 Küstrin in het koninkrijk Pruisen (FdT). 3 Wissel, waarop geld ontvangen kan worden. 4 Campagne, veldtocht. 5 Denken, piekeren. 6 Armée, leger; het grote leger. 7 Schielijk, snel. 8 Reispas. 9 En. 10 Smolensk. 11 Afgezet, geamputeerd. 12 Schikken. 13 Lotgeval, lot. 14 Nieuws. 15 Koorts.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel