Brief Nr 166 Uit de hospitalen

H 103 KEIEM

Vesscher woonende bij Engel ferijs Tot keijem Canton van Nuepoert1 departement de La Lies sito sito Tot Keijem

dezen 10en meij 1813

zeer beminde zusters ende broeders

ik Laet uL, weten als dat ik in hospietael ben met de kors2 en mijn lighaem is g'nemael3 stijf en ik Laet uL weten als dat ik tewege4 gewest hebbe van te dezerteren en als ik twee uren verre gewezen was hebben zij mij gepackt en in het kot5 gesteken en daer ben ik ziek gewoorden en van daer hebben zij mij in het hospietael gebragt heel slech6 en daer om verzoeke ik van uwe als7 dat gij zoo goet zout zijn van mij wat geld op te zenden wat8 ik hebbe noedig want hebben host9 alle mijn geld afgenoemen terwijl ik in het koet5 gezeten hebbe zoo zijt tog zoo goed van mij seffens10 wat geld te zenden zoo haest als11 gij den brief ontfangen hebt schrijft mij maer sito en schrijft mij het nuews12 dater voor gevallen is op onze proege13 en hoe veelle dat er van onze proege zijn moeten op gaen14 ende vorders15 hebbe alle de Complementen en zijt zoo goet doet de Complementen aen alle mijn vrinden en goede kennies.

mijn adres is p.j d*** vesscher onder de marin** in het hospitael (c)iviel Tot Cambrij16

hier mede blijve uL. dienaer

p.j dercks ves(scher)

Aantekeningen
Merk op een onduidelijke toevoeging met o.a. "Camerijk Keyem" tussen datering en aanspreking van de brief. Zie het origineel. 1 Nieuwpoort. 2 De koorts. 3 Helemaal. 4 Op het punt heb gestaan. 5 Gevangenis. 6 In heel slechte toestand. 7 Of. 8 Want. 9 Haast, bijna. 10 Direct. 11 Zo haast als: zodra. 12 Nieuws. 13 Parochie, dorp. 14 Opgaan, opkomen, nl. in dienst. 15 Verder. 16 Cambrai.


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel