Brief Nr 167 Uit de hospitalen

N 141 KORTRIJK

A: mijnheer mijnheer Jeremias vercruijsse wonagtig in de tuijnstraete de partement de la lijs A: cortrijk sito sito

Maijence1 Den 21 julijus 1813

Zeer Beminden vader Ende moeder zusters en broeder

ik laet UE weten den staet van mijn gezondeijt als dat ik nog in het hospitael legge met Een felle zijkte2 maer het begin te beteren maer het is mijn geluk dat ik nog in het hospitael ben anders ik moste ook al lange weeg3 hover4 den rijn en de korsse5 hebt ik nog alle dagen: zijet6 vader Ende daer is mijn portret en ik verzouke als dat gij daer zout willen zorge voore draegen tot ik geluk hebbe van naer uijs te kommen en gij mogt peijzen7 als gij dat portret zeijt of mij het is gelik8 en dragt daer altijt zorge voore en zet het in Een schelderije9 en dat mijnste10 is Een voor mijn mijnste zuster fransij*ca: vader ik verzouke UE als het kan zijn om nog want11 geld want al waer het maer Een stuk van vuijf frand12 want ik hebt moeten zes moeten geven van mijn gewerre13 gelijk ik u geschreven hebt en Eenen frand van Dat portret en zent het op ten zal u geen schae zijn want als ik het geluk hebbe van naer uijt14 te kommen ik zal het inhaelen met te werken en ik verzouke het u vader als15 dat gij het niet en zout reffezeren16 want ik lije veel aerremoe17 dat18 ik het moste schrijven ten is niet geloovelijk wat arremoe dat wij hebben in het hospitael krijgen en wij te letter19 om te leven en te vele om te sterven gij kont wel peijze hoe dat daer gaet daer zoo veel volk leg

Waer Mede jk Blijve jn Afwagtinge van sito sito antworde UE Dienaer

franciscus vercruijsse

ziet vader is mijn adres A: mijnheer mijnheer franciscus vercruijsse hondert20 het 37 rezement 5 bataillon 3 compenie in het St Jan hospitael sael 3 min bere21 5 A: maijence doet het adres in het fran22 zetten

Aantekeningen


1 Mainz. 2 Ziekte. 3 Weg. 4 Over. 5 De koorts. 6 Zie. 7 Kunt denken, kunt u afvragen. 8 "Of het op mij lijkt." 9 Schilderij, lijst. 10 Kleinste. 11 Wat. 12 Vijf franc. 13 Voor mijn geweer. 14 Huis. 15 Of. 16 Refuser, weigeren. 17 Ontbering. 18 Indien. 19 Weinig. 20 Onder. 21 Bed. 22 Frans.
Vercruysse, Franciscus Xaverius, geboren 7 september 1791 als zoon van Jeremias Franciscus (zoon van Judocus Josephus), en van Anna Augustina Leonarda Onré (dochter van Joannes), beiden van Kortrijk (Kerkregister Sint-Maartens-Kortrijk, nr. 37, f0 7.298 r0). Franciscus Vercruysse was, evenals zijn vader, van beroep "lammier" (draadtrekker). Uit het Kortrijkse bevolkingsregister van 1815: "Rue du Jardin" (Tuinstraat) 14: Vercruysse Germis, "lammier", "locataire" (huurder), 51 jaar; zijn echtgenote: Anna Onré, 55 jaar; zijn kinderen: 1. Guillaume, 18 jaar, "tisserand" (wever), 2. Françoise, 11 jaar, 3. Catherine, 25 jaar, "dentellière" (kantwerkster), 4. Jeanne, 14 jaar, "dentellière", 5. Marie, 27 jaar, "dentellière". Franciscus Xaverius wordt niet vermeld (Modern Stadsarchief Kortrijk, nr. 5671).


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel