Brief Nr 168 Uit de hospitalen

N 145 BELLEGEM

a Mouseiur mouseiur joannes antonius ponzeele tot belleghem conton van belleghem arrodisement van corterijk departement de la lijs sito sito

Mons Dezen 18 Augustus 1813

Zeer beminde moeder susters Ende broeders

jk En niet mankieren van Vl1 den staed van mij te laeten weten jk Laet uw weten als dat jk slegt2 gelegen hebt in het hospetael tot mons alwaer dat uijt gekoomen zijn den thiensten augustus maer jk En ben noch niet geele gezont waer En dat jk ook laet weten als dat jk jn het prison mileterre3 ben tot mons En ik schrijve aen Vl als4 dat gij zoude willen De goetheijd hebben van mij Een weinijg geld af te als het uw mogelijk js want het t' js onmogelijk van te konnen Leven zonder geld want wij En krijgen Daer maer Een komme soupe5 met vijf man En Een zoude het konnen op zijn gemak uijt heten zonder hem te pinnen6 zoo gij kan wel gronderen7 aen uw zelven dat het onmogelijk van daer te konnen Leven zonder geld zoo dat jk vraegen aen Vl dat gij al zoude doen dat gij kan want jk lijden nu groote haeremoede8 bij faute van9 het geld zoo dat jk uw ook Laet weten als dat jk Een brief geschriven hebt den 9 augustus waer af dat geen andwoorde En kreijgen zoo jk verzoeke aen Vl als wanneer Dat gij den brief die jk geschreven hebt den negensten dezer maend ontfangen hebt; En mij wat geld afgezonden heeft zijt zoo goet van mij het te Laeten weten zoo haest als dat gij dezen brief ontfangt En heeft gij den brief niet ontfangen zend uwer jonste10 af zoo haest als dat gij dezen ontfangt waer mede jk doen de complementen aen uw zeer beminde moeder susters Ende broeders En aen al mijne vrienden Ende goede kennessen

waer jk blijve Vl bedrukken11 zoone

pietrus franciscus ponzeele

Aantekeningen
1 Ul, U. 2 Ernstig ziek. 3 Militaire gevangenis. 4 Of. 5 Soep. 6 Hem pijnen, zich inspannen. 7 Gronderen, peilen, begrijpen. 8 Armoede, ontbering. 9 Bij gebrek aan. 10 Gunst, liefde. Wat gij mij (met liefde) schenkt. 11 Bedrukte, bedroefde.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel