Brief Nr 171 Uit Noord-Italie

N 76 GELUVELD

A Monsieur Kesteloot a gellevelt de partement de lalis arondisement a ijpers cito a la flanderen

uijt De stad turin1 in italien den 21 october

Zeer Beminde Vader ende Moeder susters ende broeder

ik en kan niet naerlaeten van noch eens de hertelijke groetenisse te schrijven en laete ik ook ul weten als dat ik god loft noch in goeden stad van gezontijd ben en ik ope2 het van ul het zelve want waer het ander3 het bij alle mijne droefheijd zekerlijk noch meder4 droefheden baeren en ik laete ul weten alse dat ik ul brif zeer wel hebbe onfangen den 29 augustus met eene fransche cronne half5 dare in het welke mij grod plezier gedaen heeft en aengaende van mijnen broeder ik en hebbe noch gene maeren6 gehad als die gij mij geschreven en hebt noch hebbe ik naer hem ook noch niet geschreven want hij is noch ondert twintigt7 uren vooder8 in italien als ik en ik zal in het korte een sentefi*ant9 af zenden tot vordel van mijnen broeder dat hij met het sentefiqut9 zande10 mogen tuijs blijven daermede ik sluijten mijnen brief en ik wensche ulieden zegen ende benedictie11 en de compelementen aen alle mijne vrinden Vader ende Moeder zuster ende broeder en aen gele mijne familie en zijt zoo goet van de complementen te doen aen rose claerebaut en haer kiend waermede ik Blijve ulieden oodmoedigen dienaer

fidelius kesteloot

en als gij naer mij zoude wilen schrijven mijn adderes is nu in het eerste battallioen de eerste companie voltigur12 in het 37 resiment in turin

Aantekeningen


Vergelijk brief 185 van dezelfde schrijver en brief 182 van zijn broer. 1 Turijn. 2 Hoop. 3 Ware het anders. 4 Meer. 5 Anderhalve franse kroon. 6 Berichten. 7 Honderdtwintig. 8 Verder. 9 Certificaat. 10 Zou. 11 Zegen. 12 Voltigeur, verkenner.


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel