Brief Nr 172 Uit Noord-Italie

H 104 BEERST

Au Citoijen francois paire Commune de Beste Canton de dexmule dept de La Lisse a Beste par Bruges

Travallijato0 Dezen 3den vendimiare, 9sten jaer der fransche republijke1,

Zeer beminden vaeder,

ik kan ul: niet naer Laeten van mijne gelegentheijt2 te schrijven, wat aengaet van het neuws3 dat er hier tegenwordig is, dat is g'heel goet, terwijlen de republijke De Conzeen4 begont te geven zoo tracht ik ook van mijn Conzee te krijgen, en ik verzoeke aen ul: als dat gij zoo goet zoude willen wezen, van daer te informeren, ende ook zien goede papieren te Lichten5, zoo aest als6 het mogelijk is, op dat ik ook in korten tijdt mach naer komen maer huijs komen met mijn Conzee, Wat aengaet van mij, ik ben tot heden nocht in volle gezontheijt, maer ik ben bijnae doodt geweest, in de battaillie7 tot versaillie8 in itaillien, maer het is goet afgeloopen, met mij terwijlen ik op schilwagt hebbe gestaen, zoo hebben der 15 keijzerlijke draegonders9 toe gekomen, en die hebben mij krijgsgevangen genomen, staende op mijnen post, maer ik ben daer naer uijtgewisselt geweest, tegenwordig ben ik weer in mijn battaillion gekomen, gelijk ik tegenwor(dig) noch in ben,

actum10, om te vallijderen11 zoo h(et) behoort,

Carrolus peiren

adres, de La 19me de mij12 brijgade 2 battaillion, 4de compagnie, Lizeire, a: Larmee ditalij13.

Aantekeningen


0 Travagliato (Brescia) (FdT). 1 De datum is 24 september 1800. 2 Toestand. 3 Nieuws. 4 Congé's, ontslagen. 5 Op te vorderen, te doen uitreiken. 6 Zo haast als: zodra. 7 Bataille, veldslag. 8 Vercelli. 9 Dragonders, lichte cavalleristen. 10 Gedaan. 11 Van kracht zijn, gelden. 12 Demie, half. 13 "...4e lichte compagnie in het leger van Italië."


Zie de originelen     

Site van Jan van Bakel