Brief Nr 173 Uit Noord-Italie

N 29 MERKEM

Au Citoijen Charles Moreij, de Meurand a merkeme par dexmudes1, de partemens de la lixe canton de dexmudes a Merkeme en flandre2

turen3 den Eersten julijas 1801

Beminden vaeder Ende Moeder

ul van herten groetende met den wensch van volle gesondheijd diend dezen om ul te laeten weten als dat jck noch jn volle gesondheijd ben, maer niet sonder veel afgesien4 te hebben want sederd dat jck van Vranckrijck naar italie vertrocken ben hebbe jck altijd jn de avengarde5 van de Ermeij6 geweest soo dat jck veel streken van Land gesien heb En veel wielde7 En armoe geleden hebbe wat8 als wij venesien gewonnen hebben sijn wij somwijlen 10 a 12 dagen sonder brood geweest, soo sijn wij van daer naer wederom naer piemond9 soo dat jck nu jn turin ben alwaer jck veele armoede moeten leijden want de troupen worden geensens10 betaelt en de levens middels zijn dier soo dat gij wel kond peijsen als Een gij moet leven met Een pond en alf brood par dag en anders niet crijgen hoe het gaed, daarom beminde vader en moeder als het Eens moogelijck js dat gij mij wat geld soude connen senden gij soude mij veel plasier doen want jck veel aermoede hebbe en doet de complementen aen mijn broeder philippus en vraegd dat hij mij soude Eenijg geld soude geven voor mij want peijse11 dat hij het niet refeseren12 en sal en doet de complementen aen mijn moije13 en aen mijn meter als dat jck noch jn volle gesondheijd ben en doet de complementen aen alexander verdoolage en weit mij te schriven jn den brief die gij senden sult of hij tuijs js of niet want jck hem verlooren hebbe naer de batalije de marengo14 bij alexanderien en doet de complementen aen hem van stechelman die sijn cameraed gewest heeft dat hij niet soude verdoolaege van te schrijven hoe het js en van wegen15 philip lanoo die js bij den Keijser want jck hem gesien hebbe jn venesien naer dat den vrede gemaeckt geweest js soo dat seijde hij van verdoolaege niet en west16 als jck hem daer naer vraegde want jck stechelman niet beter en west of sij waeren te gaer17 voors gegaen hiermede blijve ul dienstwillijgen

D: Ende Soone

Engelbertus moureije

mijn addres js au sitoijen18 sitoijen moureije susoor19 dans la 19 dimij brijgarde 3 companie 2 batalion jnfanterije legere a garnesoen a turin jn piemond

Aantekeningen


1 Diksmuiden. 2 Op het adresblad heeft iemand aangetekend: "Morrey pierre Jacques conscrit de l' an 1808 a Deux freres Dans L' armee l' un de l' an sept et l' autre de l' an huit no. 95 de la liste 54 du cort." 3 Turijn. 4 Doorstaan. 5 Avantgarde, voorhoede. 6 Armée, leger. 7 Weelde. 8 Want. 9 Piemont. 10 Geenszins. 11 Ik denk. 12 Refuseren, weigeren. 13 Tante. 14 De slag bij Marengo. 15 Wat betreft. 16 Wist. 17 Tezamen; "want ik wist niet beter of Stechelman en Verdoolage waren samen verder gegaan." 18 Citoyen, burger. 19 Chasseur, jager.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel