Brief Nr 174 Uit Noord-Italie

N 43 HOOGLEDE

Aux scitoijen jophes gouwij Demeurent a flaeden Cantont De hoogelede Departement De La lise en flandre cito cito

Desen 1 janniwarie het jaer 1804

seer bemeinde vader ende moeder suster ende broeders

jk wensche uE een groodt gelu(k) en saelig nieuweiaer en jk ben noch in goede gesondheit en het nieus dat hier js dat js geel kleene1 maer men segt dat het noch een keer Vrede is met den engelsman en dat het Vrede koste bliven dat waere een groodt voordel om ons conse2 te krigen en het gepasserde jaer als onse mie bregaede3 tot paerma gelegen heeft jk hebt 15 uren van daer gelegen in de montreien van lomberdien4 10 maenden lank op de selve prochie5 en de sneu heeft daer 8 voeten dicke gelegen in de straeten en 36 voeten dicke in de montreinen6 maer wij sin nu van daer vertrokken en seder dat jk bij de mie bregaede gekomen sin jk ben onder de gaernaedeirs gegaen en dat is een compagnie waer dat al het meeste en het schoonste7 volk in is en wij draegen eenen hoet die 9 fransche livers8 kost en een ponpon9 die 3 fransche livers kost en wij draegen een haerer muesse10 die een voet en alf boven ons hooft staet en daer een pluime op die ons een fransche kroone kost en wij draegen eenen saevel en wij draegen 4 roo gaernaeden11 op alle 4 de hoeken van onse kaisaeke12 en een koeperen gaernaede op onse muesse en eene op onse sebeuiren13 en het gepaesserde jaer wij hebben al verkleit14 geweest en si hebben ons noch wel voor 10 fransche livers doen koopen een finen wietten15 laeken broick en veste 3 nieuwe hemden 2 paer schoen 2 paer koessen16 2 paer ghespen en swarte en weitte karwaeten17 2 nuesdoekken18 2 weitte snuitoeken19 en noch vele ander saeken hemmers20 jk en sal in geen 10 maenden een stuiver pre21 trekken en jk en wete niet waer eenen stuiver krigen om toebaeckt te koopen jk vraege aen UE vader ende moeder of het niet moegelik en is dat gij mij wat gelt opsent om mij te verhalppen22 want jk hebt het groodt vandoene23 en jk versoeke dat gij mij antword sout schriven so haest als dat het moegelik is en is het saeke dat min broeder ijngenatius vertrokken is dat gij mij sout schriven waer dat hij naer toegoegaen is en jk en hebt joseph galdoef noch niet geesien noch niet daer af geehoort en bernaert mol is in het derde bataillon gaernaedie(rs) gelik jk in het tweede bataillon

hier mede blive ik uE dienaer gedachtig vader ende moeder suster ende broeders de complementen aen al mijn caemeraeten en aen geel min faimeilie
au citoijen joseph gouwij grenaedier dan la 81 demi brigaede de la 1 compagnie du 2 bataillon an garneson an bergaeme24

Aantekeningen


1 Gering. 2 Ontslag uit de dienst. 3 Demie brigade, halve brigade. 4 Bergland van Lombardije. 5 Dorp. 6 Bergen. 7 Mooist uitgedoste. 8 Livres, ponden. 9 Pompon, versiering, rozet. 10 Berenmuts. 11 Granaten, appeltjes. 12 Kazak, lange soldatenjas. 13 Giberne(s). Vergelijk twee overeenkomstige woorden in de brieven 177 en 252. 14 In nieuwe kleren gestoken. 15 Witte. 16 Kousen. 17 Cravat, das, halsdoek. 18 Halsdoeken. 19 Zakdoeken. 20 Immers, welnu. 21 Soldij. 22 Te helpen, behelpen (De Bo). 23 Erg nodig. 24 Bergamo, Noord-Italië.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel