Brief Nr 177 Uit Noord-Italie

N 21 LOO

A Monsieur dehouck Marchand1 a Loo en flandre Departement Du la lijs arrondissement Du furnes pres furnes a Loo sito

Alexandrie 19 November 1805

Seer Beminden vader ende Moeder suster ende Broeder

Ik Laet ul' weten Den staet van Mijne gezondheijd als Dat het nog al wel gaet en ik en twijffele niet of het gaet, ul' gezondheijd ook nog al wel ik Laet ul weten als Dat wij vertrocken sijn van asti naer alExanderien waer wij tegenwoorddig Liggen en Jk ben onder granadiers getrocken t' is nu tegenwoordig2 ses weken en wij sijn verkled3 wij hebben veste brouck koussen schoen hoed haerenmutse met Roode plume Een Casaque4 met met Roode Epolletten Neuwe5 geweiren savel en suberne6, en wij staen alle Dage om te moeten vertrocken naer het De armeijde7 om te vechten sij vechten geheele straf Daer sijn al veele vlaemingen Die met mij op gegaen sijn Die al Lang gevochten hebben tegenwoo(r)Dig men segt Dat sij in weenen sijn om soo te seggen wij en sijn 'er al te gaere niet verre van en van ander neuws jk Laet het Daer het en is niet gelijk of men soude van Loo naer veurne schreven Dien brief moet Door geheel vrancrijk passeeren en in De posten Daer in sijn De Brieven over sien om te weeten wat maeren dat'er over en were gaen niet om onze brieven alleene maer om valsche Maeren Die souden over en were gaen8

sijt soo goet van Mij. Een weinig geld af te senden als het moogelijk is als gij niet en kont gij en moet niet ik weet wel het is winter als gij mij niet kan af senden t' is ook wel9 maer als men geen Recouvers10 en het ten gaet maer heele gemeene11 onder De Militaire maer Dog Laet niet van Mij te antwoorden hoe Dat het al gaet in De streeke en met al mijne kennessen principael12 met vader bliek en al sijne kijnders, en piete(r) smis jmmers13 alle mijne kennessen gij weet wel wie die sijn, ook sijt soo goet van mij te laeten wie Den brief geschreven heeft Dat ik ontfangen hebbe ik en kan het geschrifte niet verkennen14 en van het geene Dat gij van achter in den brief geschreven heeft en sprekt Daer van noeijt meer want of jk nog Duijst uren verder waere jk en soude het noeijt achterLaeten nog noijt vergeten

waer mede slutte en blijve met Respeckt, ul' Dienaer ende beminden soone

E Dehouck

Mijn addres is alsoo Monsieur De houck granadier Dans La 4eme bataillion Du 56eme Regiment en garnison alExandrie en pimon15 Departement Du maringo16

gij moet het addres schreven gelijk of het hier staet Den brief en niet dolen17

Aantekeningen


Vergelijk brief 78 van dezelfde schrijver. De brief is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. 1 Koopman. 2 Op dit moment. 3 In soldatenkleren gestoken. 4 Kazak, lange soldatenjas. 5 Nieuwe. 6 Onduidelijk; vergelijk twee overeenkomstige woorden in de brieven 174 en 252. 7 De armee, het vechtend leger. 8 Hij beperkt het nieuws dat hij vertelt met het oog op de censuur. 9 Goed. 10 Ontvangsten. 11 Slecht. 12 Vooral. 13 In ieder geval, kortom. 14 "Ik herken het schrift niet." 15 Piemont. 16 Marengo. 17 Dan zal de brief niet zoekraken.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel