Brief Nr 178 Uit Noord-Italie

H 108 DIKSMUIDEN

A Monsieur M**r P. Derresauw precepteur avie der Consribitions1 diricter de Et a Dixmuijde en flandre Dupartement Du La Lijs en flandre ijpres sito sito

Allexandrien Dezen 18 febru 1806

Zeer Lieven vriend pieter Derresauue

Naer ul: van herten gegroet te hebben met wensch van Een zaligen vasten, aen UL: En gheel mijne En uwe familie verhopende den staet van uL: gezontheijd: gelijk het tot nu toe nog altijd gegaen heeft schoon Jk in prijkele2 genoeg geweest hebbe Dat de kogelen Door mijn kleed hebben gevlogen ook tot op mijn knie toe Maer god zij gedankt Den heer heeft mij tot nu toe gespaert waer over Jk hem nog dagelijks Bedanke En altijd Bedanken zal Jk Laet ul: weten als Dat Jk tot twee Brieven toe geschreven hebbe En geen antwoorde En krijge het welk mij Jn ongerustigheid Brengt, Jk hebb ul: Lest geschreven Dat Jk in padua Jn garnizoen Leijd3 maer wij zijn zedert Dien af gedaelt Naer allexandrien het welk mij groote pleijzier Doet want Jk verhope van Jn Een Maend of twee te mogen werken

Voorders laet Jk ul: weten Dat ik in de stad Venetien Bora* Beran Nazaret4 hebben geweest De welke alle steden zijn Die gans rond om Jn water zijn zelfs Jn Venetien En heeft nog noeijt geen grooter Dier geschlegen5 geweest als Een schaep want Er geen ossen nog ander vier voetige Beesten Jn stad komen konnen want men maer vier voet plaets En heeft omtewandelen inde groote straeten En het ander is al waeter waer mede Blijve UL: D:W: Dienaer

Antone Barts

Met De complementen aen vader Ende Moeder susters Ende Broeders En ook aen Mijn ouden Baes tot heerengem6 Jmmers aen al mijn kennissen
Ta addresse A Monsieur M: Antone Barts soldaet Dans La 56 Regt 2 Batt 6 Comp Du Lijgne7 au garnizon a Allexandrije Dupartement Du Marengo

Dexmude 11 april 1806

cher ami

leden 12 a 14 daegen hebbe Jk ontfangen UE brief van den 18. februarij lest, ende den Brief van jean de rijke ook van de selve daete is aen sijne ouders toegecommen maendag lest 7.me deser; op den Brief aen mij geschreven 7.me Januarij lest door mij ontfaen 27. dito, hebbe ik een Brief geschreven soo voor UE als voor jean rijke, wiens ouders, oom, ende vrienden, mij versogten Jn een enden selven te schrijven naer UE beijde, om daerdoor of van UE ofte de rijke schrijvende, Jnden selven soude vooren stellen tgonne gijlieden Beijde soude begeijren of laeten weten en om alsoo maer een port8 van Brief voor UE en ons te moeten supporteren9,

t verwondert de vrienden van Jean rijke, dat sij hem negen livres10 hebben doen overmaeken, en dat hij aen hun niet en schrijft of hij het becommen heeft, sij souden hem geeren jedt11 senden, Maer om d' onsekerheijd van te connen genieten en souden sij tzelve niet geeren doen, nogtans, meene dat hij sal eenen brief van hun ontfangen, waerbij sij hem iets sullen senden; versoeke UE sonder manqueeren en op t versoek van UE ouders susters en verdere vrienden, dat gij soude schrijven wie uwen slaepmaet is; men spreekt alhier seer veel, dat Jnde maend meij toecommende eene aldergrootste feeste plaetse tot parijs sal hebben, en dat gedeeltelijk de legers die meest onderstaen12 en uijtgemunt hebben Jnd' affairen van den lesten tocht des oorlogs, bij gedeelten daer in souden deel connen hebben, waerom denke dat UE regement wel onder den nomber13 soude connen sijn, twaere alsdan eene schoone gelegentheijd voor UE en Jean de rijke naer ons te connen schrijven.

soo 't schijndt: te meij aenstaende, sal de lotijnge Jn dixmude plaetse hebben, Mijnen zoon pieter is van de nombre14, soo dat jk mij ook vijnde Jn een groot achterdenken15, patientie. op het ontfangen deser versoeke UE mij te willen schrijven, en ons alle te saemen laeten weten, soo van uwen cant als van jan de rijke, hoe gijlieden het al sijt stellende, waer op betrauwe ende blijve altijd uijt trespect van UE familie ende de gonne van jean de rijke

UE toegenegen vriend

Aantekeningen
De eerste van beide brieven is gepubliceerd in Biekorf; zie de Inleiding. De tweede brief is, wellicht als afschrift, geschreven op hetzelfde blad papier als de eerste. 1 Percepteur a vie (avoué?) des contributions, Ontvanger der belastingen. 2 Perikelen, gevaren. 3 Leide, lag. 4 Burano en twee onvindbare andere plaatsen. 5 Geslacht. 6 Eernegem (H 63). 7 De ligne. 8 Portokosten. 9 Dragen; betalen. 10 Ponden. 11 Iets. 12 Verduurd, doorstaan. 13 Onder dat aantal. 14 "Hoort tot de groep." 15 Vrees.


Zie de originelen         

Site van Jan van Bakel