Brief Nr 179 Uit Noord-Italie

H 107 KAASKERKE

A Monsieur Monsieur pierre Druwe Demurant1 a kaeskerke arrondisement De feurne Departement De La Lijs a flandre furnes cito cito

Alexandrie Den 30 April 1806

Seer beminden vaeder Ende moeder

Naer uw van herten gegroet te hebben laet jk ul: weten den staet van mijne gesondtheijd van uw verhopende het zelve want waer het anders het zoude mij pijne doen En jk ben wel verwonderd hoe dat gij mij geen antwoorde gesonden En hebt op mijnen lesten brief die geschreven hebbe op het leste van september jk versoeke uw seer beminden vaeder Ende Moeder dat gij aenstonds zoude willen antwoorde zenden En geld want (jk) heb het grotelijks van doene2 doordien dat jk ve(el sch)uld heb moeten maeken jn den tijd van drij (maenden dat j)k jn het hospitael gelegen hebben tot Alexandrie nog mag jk godt bedank(en) dat jk nog Een goeden flaem(in)k gevonden hebbe die mij twee fransche kroonen gelee(nt) heeft anders hadde jk moeten sterven van honger want het geene dat zij maer En geven ten js Er niet mede (herd)elijk3 daerom zeer beminden vaeder En Moeder versoeke jk (ul:) dat gij jn alle haeste En zonder uijtstel zoude willen (vier of) vijf kroonen af senden want den nood dwingd mij *** schrijven om geld dat jk kan mijn geleend geld *** En wat mijn grotste noodsakelijkheijd koopen jk laet uw nog voorder4 weten als dat jk geheel jtalien door geweest hebbe te waeter En te lande jk heb jn drij slaegen geweest maer jk ben daer nog gesondt En wel te passe5 daer uijt gekomen waer over da jk godt dankbaer zijn want daer zijnder veel dood gebleven van daer ben wederom gekeert naer alexandrie waerik drij maenden jn het hospitael gelegen hebbe En groote aermoede6 gehad hebbe dit js al het nieuws dat jk uw schrijve uw nog Eens biddende dat gij jn geen foute7 En zoude blijven van al te senden

waer Mede jk blijve jn afwagtinge En met Respect

ul: oodmoedigen dienaer Ende soone

franciscus Druwe

Mijn addres js a Monsieur francois druwe soldat dans La 56 Rigement 3me Companie 2 batlion jnfanterie de Linie a garnison a Alexandrie departement de Maring(o) a piemon8

zijt zoo goet van de coplimenten te doen aen al mijn vrienden En kennessen dit js al het gone dat (jk) uw versoeke

Aantekeningen


Vergelijk de brieven 176 en 186 van dezelfde schrijver. 1 Wonende. 2 Nodig. 3 Te harden, uit te houden. 4 Verder. 5 Wel te pas, gezond. 6 Ontbering. 7 In geen nalatigheid, niet in gebreke. 8 "...3e Compagnie 2e bataljon front-infanterie in garnizoen in A. departement Marengo in Piemont."


Zie de originelen       

Site van Jan van Bakel